Barn som far illa

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Om du som privatperson ser att det finns ett barn som riskerar att fara illa då bör du ringa till individ- och familj (IFO), och be att få prata med en socialsekreterare.

Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden med mera

Följande myndigheter och yrkesverksamma är enligt Socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 § Anmälningsplikt skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

  1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
  2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,
  3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.

Det innebär att det inte måste vara klarlagt att socialtjänsten behöver ingripa. Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta bör alltså anmälas. Det är därefter socialtjänstens uppgift att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften och att utreda eventuella behov av åtgärder.

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är alltså skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är sedan skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av skydd.

Kontakt

Kontorstid

Individ- och familjeomsorgen
Adress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider reception vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Social beredskap

Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få prata med socialjouren för Hällefors kommun.

Måndag–torsdag klockan 17.00–23.00
Fredag klockan 17.00–00.30
Lördag klockan 15.00–00.30
Söndag klockan 15.00–23.00

Postadress

Hällefors kommun
Individ- och familj
712 83 Hällefors

Sidan är uppdaterad