Mobbning och lika­behandling

Pihlskolans arbete mot diskriminering, trakasserier och mobbning.

Vi på Pihlskolan vill att vår skola ska präglas av respekt för människors olikheter. Vår skola ska vara trygg och fri från diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Varje elev som studerar vid Pihlskolan ska känna sig trygg, säker och bekräftad.

Vår utgångspunkt är att det alltid är den utsatta eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskad eller kränkande. Rektor tillsammans med all personal har ansvar att agera omgående, inom samma dag, om kränkningar upptäcks – inga tidshinder accepteras.

På Pihlskolan är det den personal som får kännedom om händelsen eller reagerar som till en början utreder händelsen. Händelsen rapporteras till klassföreståndare/rektor även om händelsen är uppklarad.

Den personal som först uppmärksammar händelsen ansvarar även för att dokumentera vad som hänt för senare utredning. Händelsen följs upp och utreds genom att elevvårdsteamet och rektor kontaktas. Det är av stor vikt att all kränkning och diskriminering tas på allvar och utreds så snart någon fått kännedom/upptäckt problemet.

Klassföreståndare och elevvårdsteam vidtar följande åtgärder vid konstaterande eller vid misstanke om kränkning:

  • Samlar fakta kring händelseförloppet
  • Samtal med den utsatta eleven
  • Samtal med den/de som utsätter
  • Samtal med vårdnadshavare (omyndig elev)

Vid hot och våld ska det göras en polisanmälan, vårdnadshavaren ska underrättas om det är en omyndig elev. Varje fall av kränkning dokumenteras, följs upp och återrapporteras av elevvårdsteamet och utifrån denna revideras likabehandlingsplanen i sitt förebyggande arbete inför kommande år.

Efter vidtagna åtgärder tar elevvårdsteamet över och följer upp ärendet genom att återrapportera, utvärdera samt dokumentera.

Dokument