Bidragsformer

Det finns flera villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Villkor för bidrag Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärder som du söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna bedöms som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Kommunen vill oftast att du inkommer med ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare . Det finns ytterligare villkor för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag Permanentbostad Bidrag lämnas för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. I vissa fall kan du även beviljas bidrag för periodiskt boende eller om du hyr din bostad i andra hand. Anpassa och komplettera fasta funktioner Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Du kan inte få bidrag för lösa inventarier i bostaden. Bostadsanpassningsbidrag eller hjälpmedel Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Särskilda boendeformer Om du bor i en bostad som beviljats efter en särskild biståndsprövning enligt vissa bestämmelser i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller enligt socialtjänstlagen (2001:453) kan du inte beviljas bostadsanpassningsbidrag. Bostadens skick I vissa fall kan du nekas bostadsanpassningsbidrag på grund av skicket på din bostad. Det kan till exempel handla om åtgärder i din bostad som du söker bidrag för som behöver utföras grund av en byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll. Byte av bostad Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag. Medgivande till anpassningsåtgärden I vissa fall måste du ha ett medgivande om att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden. Bidragsformer Bostadsanpassningsbidrag lämnas som oftast med ett belopp, kontantbidrag, som motsvarar en skälig kostnad för åtgärderna. Reparationsbidrag Reparationsbidrag lämnas även som kontantbidrag för att reparera anordningar och inredningar som tidigare installerats med bostadsanpassningsbidrag. Besiktning och annat underhåll än reparation kan även vara bidragsberättigande . Bidrag lämnas inte om flerbostadshusägaren övertagit rätten till bostadsanpassningsbidraget. Återställningsbidrag Återställningsbidrag är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Kommunen erbjuder även bidrag i form av en begagnad anordning. En begagnad anordning förutsätter att du som sökande och kommunen är överens om att använda sig av denna bidragsform. Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg kommun kan ibland erbjuda rampdelar, dörrautomatik och hissar som en begagnad anordning. Överlåta bidrag till hyresvärd eller bostadsförening Du som har blivit beviljad ett bostadsanpassningsbidrag i form av ett kontantbidrag och bor i en hyres- eller bostadsrätt i ett flerbostadshus kan under vissa förhållanden överlåta bidrag till hyresvärd eller bostadsrättsförening. Överlämnande av begagnad anordning till kommunen När en anordning som tidigare beviljats med stöd av bostadsanpassningsbidrag inte längre används kan kommunen och den som äger anordningen avtala om att kommunen övertar anordningen. Detta bygger på en frivillig överenskommelse. Kontakta handläggare i kommunen om du är intresserad av att ingå avtal. Relaterad information Läs mer om bostadsanpassningsbidrag och villkor Vad är bostadsanpassningsbidrag Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 5/6 2020 11.40.17