Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Bygglov och tillstånd

I Hällefors kommun är det Samhällsbyggnad Bergslagen som handlägger ansökan om bygglov. Ta kontakt med stadsarkitektskontoret före byggstart oavsett om åtgärderna kräver bygglov eller inte. De kan ge dig information om vad som gäller i eventuella planer och lagstiftning.

Ansökan, anmälan och boka tid

Blanketter

När du ska bygga nytt, riva eller göra en om- eller tillbyggnad krävs bygglov. Nästan alla åtgärder som fordrar bygglov kräver också bygganmälan. Ansökan för bygglov avser bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens.

Det finns åtgärder som kräver en bygganmälan men som inte kräver bygglov exempelvis installation av braskamin.

  1. Så här söker du bygglov
  2. Så här anmäler du en eldstad
boka tid hos bygglovshandläggare

Bygglovstaxa

För bygglov och bygganmälan tas en avgift ut enligt gällande taxa. I taxan finns några enstaka fasta avgifter, men i de flesta fall räknas avgiften ut för varje ärende. Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen.

Kostnader för anmälan och bygglov

Handläggningstid

Du får ditt bygglov inom 10 veckor om handlingarna är kompletta. Om ditt ärende behöver ytterligare utredning kan tiden för handläggning bli ytterligare 10 veckor. Den totala tiden får maximalt bli 20 veckor.

Handläggningstid för anmälan och bygglov

Telefontider

Bygglovshandläggarnas och byggnadsinspektörenas telefonnummer och telefontider

Relaterade länkar