Enkelt avhjälpta hinder

När man anlägger allmänna platser eller områden för andra anläggningar än byggnader ska de göras tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas. Det gäller: De delar av lokaler dit allmänheten har tillträde, till exempel receptioner, butiker, restauranger och teatrar. Platser som är angivna som allmän plats i detaljplanen. Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är Mindre nivåskillnader eller trappsteg. Höga trösklar. Avsaknad av ledstänger. Tunga dörrar. Dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade. Dålig belysning. Dålig ljudmiljö. Bristande kontrastmarkering och bristande varningsmarkering. Bristande utformning av orienterande skyltning. Brist på teleslinga eller någon annan teknisk lösning i receptioner. Bristfällig skyltning. Brister i utformning och placering av fast inredning. Frågan om ett hinder är enkelt att avhjälpa bör omprövas när förutsättningarna ändras. Samma hinder kan vara enkelt avhjälpt i en situation men inte i en annan. De ekonomiska förutsättningarna handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Översikt av vad som kan räknas som enkelt avhjälpta hinder Vad är en allmän plats?

Sidan är uppdaterad