Nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Deras språk jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk.

Gemensamt för dessa grupper är att de har historiska band till Sverige eftersom de har befolkat Sverige under lång tid. Minoritetsgrupperna har en uttalad samhörighet och en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin identitet.

Minoritetsgrupperna har även aktivt värnat den egna gruppens kultur och språk så att dessa kulturer utgör en levande del av det svenska samhället och det gemensamma svenska kulturarvet.

I januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (Minoritetslagen) i kraft. Minoritetspolitiken syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritets­språken samt stärka de nationella minoritetsgrupperna möjligheter till inflytande. Minoritetslagens grundskydd innebär att lagen gäller i hela landet och omfattar samtliga nationella minoriteter.

Grundskyddet innebär bland annat att

  • förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Kontakt

Marjo Mäkinen, samordnare Finskt förvaltningsområde Telefon: 0591-641 31
E-post: marjo.makinen@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 16/3 2021 08.18.34