Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Politisk organisation

Hällefors kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I kommun­fullmäktige finns 31 platser som tillsätts utifrån valresultatet i de allmänna valen.

Kommunrevision

Kommunens fem revisorer får sitt uppdrag direkt från Kommun­fullmäktige.

Nämnder

Hällefors kommun har tre nämnder i egen regi: kommunstyrelsen, valnämnden samt myndighetsnämnden för skola och omsorg. Ledamöterna i dessa utses av fullmäktige.

Dessutom representeras Hällefors kommun i två gemensamma nämnder, överförmyndarnämnden samt Bergslagens miljö- och byggnämnd vilka inte har sina säten i kommunen.

Kommunalförbund

Hällefors kommun representeras också i direktionen för kommunalförbunden Bergslagens kommunalteknik och Bergslagens räddningstjänst.

Kommunala bolag och stiftelser

Utöver detta finns ett antal hel- eller delägda kommunala bolag samt stiftelser där kommunen tillhör stiftarna.

Beredningar

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag på ledamöter i nämnder, styrelser och andra förekommande kommunala förtroendeuppdrag. De övriga beredningarna förbereder och arbetar med ärendena, inom respektive område, som det ska beslutas om.

Direkt kopplat till kommunfullmäktige finns valberedningen.

Kommunstyrelsen har en beredning kopplad till sig och det är ekonomiberedningen.

Utskott

Utskotten ansvarar för beredning och bevakning av strategiska frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområden. Det finns tre utskott: Allmänt utskott, bildningsutskott och omsorgsutskott.

Rådgivande organ

Kommunstyrelsen har stöd av rådgivande organ som handikapprådet och pensionärsrådet. På så vis kan handikappföreningar och pensionärsföreningar ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Dokument