Åtgärder inom förskolan och skolan för att minska risken för smittspridning

Här kan du läsa om vilka åtgärder som har vidtagits inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxen­utbildningen i Hällefors kommun för att minska risken för smittspridning av covid-19 .

 • Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.
 • All tandborstning har utgått.
 • Utökat med aktiviteter utomhus.
 • Hämtningar och lämningar av barn på förskolan sker utomhus, så långt det är möjligt.
 • Ringklockor har satts upp på ytterdörrar.
 • Endast en vårdnadshavare är med vid inskolning av barn.
 • Planering och anpassningar av aktiviteter.
 • Barngrupperna delade i mindre grupper vid inomhusaktiviteter.
 • Så långt det är möjligt sover barnen utomhus.
 • Pedagoger ansvarar för att plattor och datorer rengörs efter användning(gäller gemensamma verktyg).
 • Stängt tempusskärmarna i hallen, pedagogerna ansvarar för att logga in och ut barn på tempus.
 • Alla studiebesök och resor ställs in.
 • Minimerat externa besök.
 • Pedagoger och barn som visar symptom av covid-19, följer vi folkhälso­myndighetens råd och riktlinjer.
 • Skärpta rutiner gällande handhygien.
 • Städfrekvensen ökas på utsatta ställen, såsom toaletter, dörrhandtag och trappräcken.
 • Varje dag spritar pedagoger på utsatta ställen, såsom bänkytor handtag mm • Leksaker rengörs mer frekvent.
 • Visst lekmaterial har tagits bort, tex Play do deg.
 • Ingen buffé, utan frukost, lunch och mellanmål serveras av pedagoger.
 • Utvecklingssamtal ersätts med skriftliga frågor som skickas hem.
 • Föräldramöten utgår ht-20.
 • Sammankomster som tex Lucia utgår.
 • Vid varje förskola finns handsprit vid ingångarna (grindarna).
 • Möten, såsom APT mm, sker via Skype.
 • Varje måndag morgon har pedagogiska utvecklingsledare och rektor avstämnings­möte via Skype.
 • Riskanalyser, riskbedömningar med uppföljningar görs fortlöpande med skyddsombud och rektor.

 • Elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma.
 • Information till vårdnadshavare, elever och personal om rekom­mendationer och förebyggande åtgärder gällande covid-19
 • Information om och genomförande av handtvätt efter toabesök, raster och innan lunch.
 • Frekventare städning av bord, taytor, redskap/ verktyg i undervisningen/ klassrummet.
 • Avstånd och distans vid köbildning, undvika köbildning. Avståndsmarkörer.
 • En till en placering i klassrummen.
 • Max tio deltagare på fysiska möten, gällande personal.
 • Inga blandade elevgrupper, eller samlingar med elever från olika klasser med mer än tio deltagare och möjlighet att hålla avstånd.
 • Digitala möten i den mån det går, tex vid APT, ext
 • erna möten.
 • Lärare har möjlighet att arbeta hemifrån den del av arbetsdagen som ligger utanför elevernas skoldag.
 • Glesare placering i den mån det är möjligt i våra matsalar.
 • Gymnasieeleverna hämtar mat och äter på Pihlskolan för att frigöra utrymme för grundskolan.
 • Nytt glas tas vid påfyllning av dryck.
 • Idrottsundervisningen sker så långt vädret tillåter utomhus och kontakt­sporter undviks.
 • Inga spontana besök av vårdnadshavare eller utomstående, endast bokade möten tillåts.
 • Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entréer/ kapprum.
 • Inga resor för vare sig personal eller elever tillåts.
 • Personer som uppvisar symptom på covid-19, skickas hem.

Vad som gäller från 12 april 2021:

 • Vissa lektioner är fortfarande på distans och det beror på att vi vid de tillfällena ser en risk för trängsel eller att vi vill undvika att elever från många klasser blandas när de läser en specifik kurs tillsammans.
 • Alla klasser kommer att få ett nytt schema med nya salar. Grunden för schemat är detsamma som tidigare, men lektionssalar har ändrats för att hålla isär grupper så att inte för många elever blandas med varandra.
 • Lunchtiderna är uppdelade så att eleverna äter vid olika tider. Gymnasie­eleverna använder en annan ingång än grundskolan och sitter i egna rum, vilket gör att gymnasieeleverna inte blandas med grundskolans elever i matsalen.
 • Alla idrottslektioner är förlagda utomhus.
 • Skolans cafeteria är stängd för att förhindra att grupper blandas och många sittplatser i korridorer har tagits bort för att förhindra trängsel.
 • De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande.

 • Till och med 31 maj är vuxenutbildningens undervisning på Pihlskolan i första hand på distans, med några undantag. Elever kommer att få vara på plats på skolan vid prov. Ordinarie schema gäller. Undervisande lärare kontaktar sina elever via mejl/Classroom för att informera på vilken länk ni ska ses.
 • De allmänna rekommendationer som finns, såsom att ha god handhygien och hålla avstånd, gäller fortfarande.
 • Om du får symtom, även lindriga, ska du undvika nära kontakter samt vara noga med hygien för att undvika att andra smittas. Du ska snarast ta prov för covid-19.

Sidan är uppdaterad