Säkerhet och kris, Covid-19

På den här sidan hittar du Hällefors kommuns samlade information kring coronaviruset. Sidan uppdateras löpande med den senaste information vi har.

Informationen finns även på finska/Täältä löydät tietoa suomeksi

Information kring Covid-19 som pdf

In the Public Health Agency of Sweden’s website you can find information both in English and other languages as well as frequently asked questions.
Public Health Agency of Sweden-English
Public Health Agency of Sweden-Other language

Official information on the novel Corona virus covid-19 on krisinformation.se (Emergency information from Swedish authorities).

Tietoja suomenkielellä korona viruksesta Covid 19 (information på finska)

Video clips about corona in different languages.
tellcorona.com

Halkaan waxaad ka heleysaa macluumaad sax ah oo ku saabsan caabuqa Corona iyo covid-19:
Tu li vêdê agahîyên rast li ser vîrusa korona û covid-19 distînî:
Akate ka arakhe korektno informacia bašo coronavirus hem covid.19:
:19-ديفوك نعو انوروك سوريف نع ةحيحصلا تامولعملا دجت انه
:19-ديڤۆك و انۆرك یسۆریاڤ یەرابەل تێوەكەد تتسەد تساڕ ییرايناز ەرێل
:ديیامن یم لصاح اجنیا رد ار 19 دیووک و انورک سوریو هراب رد تسرد تامولعم

Affischer för sommarkommunikation att sätta upp på idrottsanläggningar, badplatser, parker, lekplatser, friluftsområden och campingar. Det finns en neutral variant av varje affisch, utan kommunlogga, så att även andra aktörer till exempelvis privata verksamheter, kan använda dem. Budskapet på affischerna är på fem olika språk – svenska, finska, engelska, arabiska och somaliska.

Affisch med kommunlogga – Att hålla avstånd är att visa omtanke

Affisch utan kommunlogga – Att hålla avstånd är att visa omtanke

Finns det konstaterad smitta inom förskolan och skolan?

Det finns familjer i Hällefors kommun som har testats positivt för Covid-19. I de fall där vårdnadshavare vill hålla sina barn hemma på grund av att en familjemedlem är smittad, ger förskolan/skolan sitt fulla stöd. I dessa fall hjälper skolan till med undervisningsmaterial och distansutbildning i den grad det är möjligt.

När ska mitt barn stanna hemma från förskolan/skolan?

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet eller skolan. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Vad gäller vid allergi?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen. Se till att stanna hemma från skolan om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Vi har besökt ett riskområde, men har inte fått några symtom. Kan mitt barn gå till förskolan/skolan som vanligt?

Ja, barnet kan gå till förskolan och skolan som vanlig. Ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog och håll extra koll på ifall barnet börjar uppvisa symtom.

Behöver jag informera förskolan/skolan om att vi besökt ett område med risk för smittspridning även om mitt barn är friskt?

Ja, du ska alltid ta kontakt med skolsköterskan eller rektor för dialog om vad som är bäst för barnet även om det inte uppvisar några symptom.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan?

Ring 1177 för rådgivning om eleven eller barnet tillhör en riskgrupp. Ring 113 13 om du har frågor gällande Coronaviruset. Har du andra frågor rörande skolan, kontakta rektor.

Kan jag få veta om det finns barn på förskolan/skolan som besökt ett drabbat område?

Nej, skolan har inte rätt att lämna ut information om vart enskilda elever varit på resa.

Hur säkerställer skolan att mitt barn inte blir smittat?

Skolan kan inte garantera att något barn inte blir smittat i skolan eller i övriga samhället. På skolorna vidtar vi åtgärder i förebyggande syfte. Det handlar om att tvätta händer, informera om att man nyser i armveck eller servett och att inte peta i ögon eller i ansikte mm. Vi håller kontakt med de vårdnadshavare med barn som varit i riskområden eller på annat sätt har utsatts för risk att smittas.

Hur blir det med de Nationella proven?

Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2020. Det betyder att inga prov kommer att genomföras efter den 23 mars. Nationella prov som genomförts i sin helhet innan den 23 mars används på vanligt sätt som en del av underlaget för betygssättning. Provmaterialet får dock användas i undervisningen. För elever som inte gjort proven används andra bedömningsunderlag.

Varför stänger ni inte ner skolor?

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn. Det finns heller inte säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängningar av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället även om skolbarn var smittade.

Vad händer om skolan stänger?

I och med de nya bestämmelserna har regeringen och huvudmannen en möjlighet att tillfälligt stänga en skola, under vissa specifika förutsättningar. Att en skola är stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå undervisar på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls. Alla elever i grundskolan har skolplikt och rätt till undervisning, detta gäller även vid en skolstängning.

Lösningarna för undervisningen kan se olika ut, den kan bedrivas både digitalt och genom utlämnade uppgifter och material i pappersform. Skolan kommer att kontakta och informera alla vårdnadshavare.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att hämta nödvändigt undervisningsmaterial till ditt barn. Barnomsorg, för barn och elever till vårdnadshavare inom samhällsviktiga verksamheter, kommer att erbjudas även vid en skolstängning.

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbsida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/

Rådgivning och information

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinations­mottagning för medicinsk bedömning

Om du har frågor angående Corona-viruset, ring 113 13 eller besök
www.krisinformation.se

Hur jobbar kommunen för att trygga äldreomsorgen?

Sedan februari har Hällefors kommun förhöjd beredskap för covid-19. Främsta målet inom kommunens vård- och omsorg har sedan start varit att minska smittrisk och skydda riskgrupper. Det har pågått ett intensivt arbete med att rigga organisationen så att vi har en bra beredskap den dagen smittan kommer till oss.

Finns det konstaterad smitta inom Hällefors äldreomsorg?

Ja, det finns konstaterad smitta och misstänkta fall av covid-19 inom den kommunala omsorgen. Vid smitta vid ett boende informeras närstående till närmast berörda.

Hur arbetar vi i denna situation?

 • Alla personer med förkylningssymptom sätts i karantän tills provsvar bekräftat om det rör sig om coronaviruset Covid-19 eller inte.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver.
 • Personalen är van vid att hantera olika typer av smitta och vi vidtar åtgärder för att förhindra att smitta sprids, det är en del av vårt arbetssätt.
 • Om smittade personer är kvar i våra verksamheter isolerar vi dem från andra och vi minimerar antalet medarbetare i närkontakt.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas.
 • Vi har löpande kontakt med smittskyddsenheten på regionen och följer rekommendationer därifrån.
 • Om din närstående skulle få symtom – eller försämrat hälsoläge på annat sätt – kontaktar vi dig, det är en del av vår rutin.
 • Berörda brukare och personal har fått information. Personer som inte fått information är inte berörda.

Har kommunen något karantänsboende?

En Covid-19-enhet har ställts i ordning på Sörgården i Grythyttan. Lokalerna har tidigare varit ett demens­boende (Milan) men står just nu tomma. Detta boende är till för om fall av covid-19 konstateras inom Hällefors kommuns hemsjukvård.

Lokalerna har egen entré. Ingen, varken personal eller patienter, behöver passera några allmänna utrymmen på Sörgården.

Iordningställandet av covid-19-enheten har skett på initiativ av omsorgen själva.

Hur ser tillgången på skyddsutrustning ut i kommunen?

Kommunen följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger. Gällande skyddsutrustning följer personalen inom omsorgen de rekommendationer som ut Smittskydd & vårdhygien Region Örebro län rekommenderar. Utbildning och uppdateringar om vilka skydd som gäller och hur de ska användas sker kontinuerligt.

Det läggs mycket kraft på att säkerställa tillgången på munskydd, visir, handdesinfektion, handskar, skyddsrockar med mera. Vi har en översikt över behovet av skyddsutrustning både på kort och lång sikt och vi säkerställer att skyddsutrustning finns genom samverkan med Regionen och Länsstyrelsen där omsorgen får hjälp och stöd i att rekvirera olika typer av skyddsutrustning löpande.

Hällefors kommun har skyddsutrustning, men en viss del av det som finns förvaras centralt för att kunna fördelas efter behov. Syftet med det är att rätt saker ska användas på rätt plats, i rätt tid och till rätt person. Det är en viktig fråga att skydda personalen och lika viktigt att använda utrustningen korrekt för att förhindra smittspridning.

Testas personalen i kommunen för Covid-19?

Region Örebro län testar personal samt boende på de kommunala boenden som har symptom testas nu fortlöpande.

Hällefors kommun var tidigt ute med att införa besöksförbud på äldre- och vårdboenden.

Vad är kommunens ansvarsområde inom vård och omsorg?

Kommunen ansvarar för hemsjukvården, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende all annan sjukvård, som t.ex vårdcentraler och sjukhus är Region Örebro läns ansvarsområde.

Råder patientsekretess för drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar?

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. Region Örebro län lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Smittskyddsenheten Örebro län kommer att ta direkt kontakt med de personer som smittskydds­läkaren bedömer har utsatts för en risk att smittas. Övriga som finns i Hällefors kommuns verksamheter, eller i den drabbade personens närhet men som inte bedöms ha utsatts för smittrisk, kommer inte att kontaktas av Smittskyddsenheten Örebro län.

Vad kommunicerar Hällefors kommun?

Generellt gäller att Hällefors kommun inte lämnar ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall eftersom patientsekretess råder. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskyddsenheten Örebro län. Som en del i smittspårningen, kan Smittskyddsenheten Örebro län komma att kontakta Hällefors kommuns verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Hällefors kommun inte bryter patientsekretessen.

Allmänna rekommendationer

 • Var noga med din handhygien. Tvätta händerna nogsamt med tvål och vatten, vilket vid dessa virus är mer effektivt än handsprit.
 • Tänk källkritiskt. Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningsätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? och Varför? fungerar som ett källkritiskt filter när du tar del av information. Kontrollera alltid uppgifter från flera källor.
 • Om du har frågor om coronaviruset utan att ha symtom som hosta, feber eller andningsbesvär kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats. Du kan även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Har du symtom läs mer på 1177

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dygn. Det gäller såväl vuxna som barn.

Undvik att träffa äldre personer

Undvik särskilt att träffa andra som kan bli svårt sjuka, som äldre personer.

Tänk över om resan är nödvändig

Folkhälsomyndig­heten uppmanar alla att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra.

Utrikesdepartementet avråder från resor utomlands

Svenska utrikesdepartementet (UD) avråder från alla icke nödvändiga resor utomlands.
UD:s reseinformation

Besöka särskilda boenden

Det tidigare besöksförbudet på särskilda boenden är hävt av regeringen från 1 oktober. Besök ska genomföras på ett säkert sätt, utan ökad oro eller risk för smitta av coronaviruset. Därför har en lokal rutin upprättats för säkra besök inom särskilda boenden i kommunen.

Förbud mot allmänna sammankomster

Regeringen har beslutat sammankomster med fler än 50 personer inte ska få hållas tills vidare.

Folkhälsomyndighetens information till arrangörer

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer, krisinformation.se

Följ allmänna hygienråd för att undvika smitta

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten – före måltid, mat­hantering och efter toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till att tvätta händerna.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Information om när du ska kontakta vården på 1177 vårdguiden

Om du bor i Hällefors kommun och är i riskgrupp kan du få hjälp med nödvändiga ärenden som matinköp och apoteksärenden. Hällefors kommun har startat upp denna tjänst i samverkan med Frivilliga Resursgruppen (FRG) som organiserar arbetet med att hjälpa. Hjälpen är kostnadsfri och gäller endast dig som är i riskgrupp.

Dessa är riskgrupperna

Vi följer folkhälsomyndighetens råd och definierar riskgrupp som:

 • personer över 70 år.
 • personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom och diabetes.

Så här gör du för att få hjälp via telefon

Om du behöver hjälp kan du ringa kommunens växel måndag–fredag 8–12 på telefonnummer 0591-641 00 och begära FRG.

FRG kommer ställa en del frågor som vem du är, var du bor, hur vi kan nå dig, vad du behöver hjälp med och eventuell portkod. Allt för att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Så här gör du för att få hjälp via webben

Via VisitHellefors-Grythyttan kan personer i riskgrupp ansöka om hjälp via formulär.

visithellefors-grythyttan.se

Vill du hjälpa till?

Jag anmäler mig som frivillig

Utkörning

Utkörningen av det beställda kommer att ske samma dag som beställningen görs måndagar–fredagar mellan 15–19 och då är det viktigt att du är hemma och kan ta emot leveransen under denna tid.

Mer detaljer om hur detta fungerar praktiskt kommer du få när du ringer.

Kostar denna tjänst något?

Nej, hjälpen är kostnadsfri.

Biblioteket erbjuder ”Boken kommer” för riskgrupperna för Covid- 19.

Det finns tre olika sätt att beställa böcker

Bibliotekets personal plockar ihop böcker efter dina önskemål.

Bibliotekets webbplats

Dokument

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 22/10 2020 09.16.19