Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Beredsskap för kris

Krisberedskap får allt större betydelse. En breddad hotbild ställer krav på hela samhällets förmåga att hantera krisen. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos bland annat kommunerna.

Krisledningsplan

I Hällefors kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred elller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Krisledning

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd och kan överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till den svåra påfrestningens art.

En ledningsgrupp finns som ska svara för den övergripande operativa ledningen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp.

Ledningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

Informationsenhet

En upplysningscentral upprättas vid behov. En tillfällig informationsenhet bildas i anslutning till ledningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för att kontakterna med massmedia fungerar, att upplysningscentralen får relevant information med mera.

Om händelsen skapar stort massmedialt intresse kommer presskonferenser att anordnas.

POSOM-grupp (krisstöd)

I Hällefors kommun finns en grupp för psykiskt och socialt omhändertagande, POSOM. Gruppen, eller delar av den, ska kunna utnyttjas vid olyckor, kriser och katastrofer och där vi bedömer att behov av hjälp och stöd finns.

Läs mer om POSOM-gruppen under länken krisstöd på vänster sida.

Dokument

Länkar

Kontakt

Mikael Pulkkinen, samhällsstrateg Telefon: 0591-641 08
E-post: mikael.pulkkinen@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se