Projekt arbets­marknad - All in

470 px bred bild

Projektet All in är avslutat. Det startade i mars 2018 och pågick till och med februari 2020. All in medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden och syftade till att öppna upp nya vägar till arbete, minska utanförskap och bidra till egenförsörjning för våra medborgare.

Varför All in?

  • Det är högkonjunktur och många branscher söker arbetskraft – alla behövs på arbetsmarknaden (All in!).
  • Den demografiska utvecklingen pekar på stora personalbehov även framöver, särskilt inom välfärdssektorn.
  • Alltför få kommer vidare i jobb eller till studier efter etableringsprogrammet; och män får oftare tillgång till skarpa arbetsmarknadsåtgärder jämfört med kvinnor.
  • Stora grupper riskerar att hamna i permanent utanförskap, särskilt nyanlända kvinnor.
  • Insatserna är höga, vi måste satsa allt vi har på att hitta nya lösningar (All in!).

Målet med projektet är att deltagarna ska till ett reguljärt arbete så snabbt som möjligt efter att de fullföljt etableringsprogrammet. Vi behöver ta ansvar för att människor får en chans till ett fullgott liv.

Upplägg

Projektet ska möjliggöra stegförflyttningar som tar deltagarna närmare reguljärt arbete genom utvecklande aktiviteter som är individanpassade. Som deltagare erbjudas man enskilda coach­samtal där man utgår från deltagarens förutsättningar. Utöver detta träffas man även i grupp för att gemensamt göra stegförflyttningar mot ett reguljärt arbete.

Projektet

Det är åtta kommuner i Örebro län som samverkar: Hällefors (projektägare), Lindesberg, Degerfors, Nora, Kumla, Hallsberg, Karlskoga och Ljusnarsberg.

Projektet utgår från individens förutsättningar för etablering i samhället och på arbets­marknaden. I projektet finns utrymme för att utveckla och testa lokala lösningar och nya samverkansformer för att nå resultat. Samarbetet mellan kommunerna innebär också kontinuerlig metod­utveckling och ett lärande.

Projektet startade i mars 2018 och pågår till och med februari 2020.

Övriga samhällspartners

  • Arbetsförmedlingen
  • Folkbildningar i länet
  • Lokala civilsamhället
  • Region Örebro län
  • Samordningsförbunden Örebro län

Mer information om All in

allin.hellefors.se

Kontakt "All in‌"

Cecilia Albertsson, aktivitetsledare ”All in” Telefon: 070-228 81 62
E-post: Cecilia.albertsson@hellefors.se

Anna Maglycz, aktivitetsassistent ”All in” Telefon: 073-980 54 21
E-post: Anna.maglycz@hellefors.se

Sidan är uppdaterad 27/10 2020 10.00.00