Information om coronavirus i skolan

Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smitt­spridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Den personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats i för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Det gäller barn­skötare, förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger, gymnasielärare, övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens och elevassistenter.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara upp­märksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk.

Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skolan som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i skolan.

Förbudet om allmänna sammankomster om max 50 personer gäller inte skolan. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälso­myndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever, stannar hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Vi har förståelse för att det förekommer fortsatt oro kring covid-19 och eventuell smittspridning. Våra skolor är dock öppna som vanligt och generell oro är inte ett giltigt skäl för att en elev inte ska komma till skolan. Det innebär att friska barn inte får hållas hemma från skolan. Skolan måste enligt lag utreda elevers ogiltiga frånvaro och kommer att göra orosanmälan till socialtjänsten, enligt lag §14:1 SoL, i de fall elever hålls hemma.

Frånvaroanmälan

Om en elev insjuknar i skolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Elever som är hemma ska frånvaroanmälas av vårdnadshavare varje dag i Infomentor.

Vid oro

Vid oro och frågor kan skolan även hänvisa elever och vårdnadshavare till vårdcentralen eller elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärder för minskad smittspridning

Skolan vidtar extra åtgärder för att förebygga eventuell smittspridning. Alla elever och personal informeras om vikten av handhygien, instruktioner för handhygien samt åtgärder för att förebygga smittspridning. Särskilt utsatta områden som toaletter, handtag, räcken och bordsytor städas fortsatt dagligen.

Avståndet mellan elever har utökats, tex vid klassrumsplacering samt köbildning. Klassrum och avdelningar vädras och i den mån det går sker undervisning och aktiviteter utomhus. Idrottsundervisningen sker så långt vädret tillåter utomhus och kontaktsporter undviks.

För att ytterligare minska smittspridningen tillåts inga spontana besök av vårdnadshavare, endast bokade möten med vårdnadshavare tillåts.

Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entrér/ kapprum.

Allmänt förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner är:

  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Dokument

Information om coronavirus i skolan