Lägesrapport för grundskolan gällande Corona

Kommunens grundskolor arbetar för fullt med förberedelser och planering av verksamheten utifrån den pandemi som pågår. I nuläget rekom­menderar inte Folkhälsomyndigheten om att skolor ska stängas, men ingen vet vilka beslut som kommer fram­över. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer i samtliga beslut som fattas.

Föregående vecka var frånvaron bland våra elever ca 24% (genomsnitt 192 st) och frånvaron för personal ca 15% (genomsnitt ca 22 st), idag den 30 mars är det 18% (141 st) elever frånvarande och ca13% av personalen (19st). Den främsta orsaken till frånvaro är milda symptom på förkylning.

Enligt Folkhälso­myndigheten ska all personal och alla elever som uppvisar milda förkylnings­symptom vara hemma. I nuläget har vi ingen vetskap om att någon person inom vår verksamhet har smittats med coronavirus, Covid-19.

Under de senaste veckorna har många elever i vissa klasser varit hemma, och vissa elever under en lång period. Det gör att vi står inför helt andra ut­maningar när det gäller undervisningen.

I nuläget finns ingen rekom­mendation från Folkhälsomyndigheten om att skolor ska stängas, men ingen vet vilka beslut som kommer framöver. Våra grundskolor har därför börjat planera för en eventuell skolstängning så vi ska vara förberedda om ett sådant beslut kommer. Detta innebär att vi tydliggjort scheman, att årskurserna har samplanerat arbetsområden och uppgifter som ska kunna utföras på distans, om eleverna är hemma. Även i klassrummen pågår en del digital undervisning och en del hemmavarande elever har redan deltagit i klassens undervisning hemifrån.

Alla elever i grundskolan har skolplikt och rätt till undervisning, detta gäller även vid en skolstängning. I nuläget då många elever är hemma på grund av milda förkylningssymptom, men ändå inte är direkt sjuka, är det viktigt att de ändå deltar i skolans undervisning. Du som vårdnadshavare ansvarar för att kontakta lärare och hämta nödvändigt undervisningsmaterial. Lösningarna kan se olika ut, både material i pappersform och digitalt material kommer att finnas tillgängligt.

I nuläget sker frånvaroanmälan precis som vanligt, är eleven hemma ska eleven frånvaroanmälas varje dag. Frånvaron behöver anmälas både på Infomentor och Tempus. Det går också bra att ringa eller sms:a ansvarig lärare, eller att kontakta expeditionen.

För att vi snabbt ska kunna komma i kontakt med er vårdnadshavare vill vi be er att uppdatera era uppgifter i Infomentor/ Tempus samt lämna uppdaterad information till ansvarig lärare.

Regeringen har fattat beslut om ändrade regler i skollagen. Vid beslut om skolstängning innebär det att skolor kommer att ha rätt att förlägga under­visning på andra dagar, helger eller lov samt har möjlighet att förlänga läsåret för att garantera eleverna deras rätt till undervisning enligt den fastställda timplanen. Detta är såklart inte helt enkelt att lösa, varför våra grundskolor i möjligaste mån försöker undvika detta.

Om beslut om en skolstängning fattas kommer skolan att vara helt stängd under någon enstaka dag för att lärarna ska få möjlighet att planera, informera och ta fram material. Därefter kommer undervisningen att ske på distans, där eleverna arbetar hemifrån med det material som skolan lämnat ut. Vid beslut om en eventuell skolstängning kommer skolan att informera er vårdnads­havare om detta via Infomentor, hemsidan, sms, mail samt brev.

I ett kritiskt läge är det viktigt att säkra de samhällsviktiga verksamheterna. Samhällsviktiga verksamheter är verksamheter som är nödvändiga för att samhället ska fungera, att vi ska ha el, vatten, sjukvård och så vidare, men också för att finansiella sektorn, datatrafik, transporter, livsmedelsförsörjning och annat ska fungera. Våra fritidshem kommer, även vid en skolstängning, att erbjuda barnomsorg till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet.

Har du som vårdnadshavare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på skolan.

Med vänlig hälsning

Skolledningen