Läget i kommunen 27 april

Hällefors har som även tidigare rapporterats konstaterad smitta av covid-19 inom vård och omsorg i kommunen. Vid bekräftad smitta har kommunen också ett nära samarbete med regionens smittskydd och vårdhygien.

Det finns tillgång till skyddsutrustning i kommunens verksamheter och den används enligt nationella riktlinjer och rekommendationer. Det finns tydliga rutiner för hur personer som är sjuka ska hanteras.

Information till berörda och anhöriga sker direkt. Om du inte fått någon information innebär det att du inte är berörd.

Provtagning för covid-19 sker löpande hos både brukare och personal inom vård och omsorg som uppvisar förkylningssymptom.

Publicerar inte statistik

Hällefors kommun publicerar inte statistik vad gäller antal smittade i våra verksamheter och ej heller några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall av respekt för den enskildes integritet och den patientsekretess som råder. När det finns bekräftade fall inom exempelvis ett vård- och omsorgsboende så kommer de som är berörda t.ex. brukare, anhöriga och personal att få den information som de behöver.

Den information som då avses kan exempelvis handla om hur vi arbetar för att minska en eventuell smittspridning. Detta arbete kommer att utgå från de riktlinjer som Region Örebro län och Folkhälsomyndigheten rekommenderar och kan röra sig om hur vår personal ska agera och hur eventuell provtagning ska gå till.

Skyddsutrustning

Vi inventerar all skyddsutrustning tre gånger i veckan, Detta sker i alla våra verksamheter inom vård och omsorg för att snabbt kunna omfördela material, vilket vi också har gjort.

När det gäller inköp av skyddsutrustning har vi löpande kontakt med leverantörer.

Hällefors har fått besked att vi kommer att få ta del av den samordning av skyddsutrustning som Socialstyrelsen har genomfört. Det gäller viss utrustning som Socialstyrelsen via deras kanaler har fått fram och även 2 liter handsprit per personal som de gick ut med medialt i förra veckan.

Fördelningsmodellen till Sveriges kommuner gällande övrig utrustning är dock inte klar ännu enligt besked idag, måndag.

Påfrestande situation inom omsorgen

Sjukfrånvaron inom omsorgen är hög, vilket leder till utmaningar att få ihop bemanningen under vissa perioder.

– Vi vet att det är en påfrestande situation för våra verksamheter och att medarbetarna arbetar extra hårt just nu. Deras insatser har stor betydelse för kommunen, men framförallt för de människor de möter och vårdar, säger kommunchef Tommy Henningsson.

Kommunen fortsätter sitt arbete för att få medarbetarna att känna sig trygga i sin yrkesutövning. Det innebär bland annat att det återkommande informeras om hur skyddsutrustningen ska användas.

Då det finns en allmän smittspridning i Hällefors är det viktigt att vi alla tar ansvar och fortsatt följer myndigheternas rekommendationer – tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma när du är sjuk.

Uppdaterad 27/4 2020 12.48.27