Uppdaterad information 28 april om coronavirus i förskola, skola och kulturskola

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan eller förskolan.

Förbudet om allmänna sammankomster om max 50 personer gäller inte skolan eller förskolan. Den ordinarie undervisningen i skolan/ förskolan är inte en allmän sammankomst, men förbudet är tänkt att fungera som en norm.

Skolplikt

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn och elever, stannar hemma från förskola eller grundskola. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga förskolor och skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller förskolan och skolan dessutom en viktig funktion.

Våra grundskolor, förskolor och kulturskola är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har stängt sina lokaler och bedriver nu distansundervisning. Vid sjukdom anmäls frånvaro enligt ordinarie rutiner.

Det finns familjer i Hällefors kommun som har testat positivt för covid 19. I de fall där vårdnadshavare vill hålla sina barn hemma på grund av att en familjemedlem är smittad, ger förskolan/skolan sitt fulla stöd. I dessa fall hjälper skolan till med undervisningsmaterial och distansutbildning i den grad det är möjligt.

Elever som är hemma pga oro eller befinner sig i riskgrupp måste ändå fullgöra skolplikten genom att delta i undervisning hemifrån. Detta kan göras genom att vårdnadshavare hämtar undervisningsmaterial från skolan och har löpande kontakt med klassföreståndare. Genomförda skoluppgifter ska lämnas åter till skolan för bedömning, i samband med att nya uppgifter hämtas. I de fall där vårdnadshavare inte har kontakt med skolan och inte hämtar undervisningsmaterial överväger skolan att göra en orosanmälan till socialtjänsten, enligt lag §14:1 SoL.

Frånvaroanmälan

Om ett barn eller en elev insjuknar i skolan eller förskolan ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om barnet/ eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Elever som är hemma ska frånvaroanmälas av vårdnadshavare varje dag i Infomentor och/eller Tempus*.

Vid oro

Vid oro och frågor kan skolan och förskolan även hänvisa barn, elever och vårdnadshavare till vårdcentralen eller elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i förskolan/ skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Åtgärder för minskad smittspridning

Skolan och förskolan vidtar extra åtgärder för att förebygga eventuell smittspridning. Alla barn, elever och personal informeras om vikten av handhygien, instruktioner för handhygien samt åtgärder för att förebygga smittspridning. Särskilt utsatta områden som toaletter, handtag, räcken och bordsytor städas flera gånger per dag. Avståndet mellan elever har utökats, tex vid klassrumsplacering samt köbildning. Klassrum och avdelningar vädras och i den mån det går sker undervisning och aktiviteter utomhus. Idrottsundervisningen sker så långt vädret tillåter utomhus och kontaktsporter undviks. Inga studiebesök, besök utifrån eller resor tillåts. Självservering av lunchen har upphört och maten serveras av kökets personal, inga gäster får ta sin mat själv. Inga utomstående får heller besöka elevrestaurangen. Frukost och mellanmål till fritids och förskolan serveras av fritids/förskolans personal. Fler matstationer har upprättats och vissa klasser äter i sina klassrum, allt för att minska ansamlingen av elever. Lunch som lektion för årskurs7-9 ställs in fram till sommarlovet, men klasserna har fortfarande pedagog som följer med, fasta tider och bordsplatser i elevrestaurangen.

För att ytterligare minska smittspridningen tillåts inga spontana besök av vårdnadshavare, endast bokade möten med vårdnadshavare tillåts. Hämtning och lämning av barn sker utomhus eller i våra entréer/ kapprum.

Kulturskolan har beslutat att maximera antalet ungdomar på Fritidsklubben Lilla Kvarn till 40 st.

(* Infomentor är den webplattform som skolan använder och Tempus är den webplattform som används i förskola och fritidshem)

2020-04-28 Uppdaterad information om coronavirus i förskola, skola och kulturskola