Samråd om tio upphävanden av områdes­bestämmelser i Hällefors kommun

Samhällsbyggnad Bergslagen

Tio områdesbestämmelser föreslås upphävas. På grund av rådande läge i Örebro län kommer handlingarna endast att finnas tillgängliga på webbplatsen.

hellefors.se/pagaendeplanarbeten

Områden som berörs är delar av Örlingen, Gränsjön, Saxen, Norr-Älgen, Sör-Älgen, Sör-Älgens camping, Södra Torrvarpen, Lundsfjärden, Stor- och Lillsjön samt Halvtron. En närmare genomgång av dem finns på webbsidan och i planbeskrivningarna. Planområdena avgränsas av gällande områdesbestämmelse för respektive sjö.

På nästa sida följer en genomgång och koppling av områdesbestämmelse, sjö och diarienummer. Använd den när du ska kolla vad du berörs av och på vilket av förslagen du vill lämna synpunkter på.

Syftena är att upphäva samtliga tio områdesbestämmelser i sin helhet.

Upphävandena strider inte mot översiktsplanen för Hällefors kommun.

Samråd om planen hålls 16 november 2020–18 december 2020.

Samrådet syftar till att få fram kompletterande uppgifter och synpunkter. Du skickar synpunkterna på det område du berörs av till info@sb-bergslagen.se, eller till Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Som ämne anger du det diarienummer som du vill lämna synpunkter på.

  • Om du har synpunkter måste de ha kommit till Stadsbyggnadskontoret senast 18 december 2020.
  • Synpunkterna ska du lämna skriftligt och de ska innehålla namn och adress. Uteblivet svar under remisstiden betyder att inga synpunkter finns.
  • Om du har synpunkter på fler än ett område behöver du skicka in dem flera gånger och då ange respektive diarienummer för det område du vill lämna synpunkter på.

Synpunkter som lämnas för ett planarbete kopplas inte per automatik till övriga ärenden. Synpunkter på fler planförslag behöver därför lämnas för varje separat ärende, samtliga ärenden presenteras nedan.

Om du har synpunkter på något av planförslagen anger du diarienumret för vilket av förslagen du har synpunkter på. Om du har synpunkter på alla förslag lämnar du därför in tio yttranden med synpunkter för respektive diarienummer.

Anledningen till detta är att synpunkterna ska kunna komma till rätt område för att hänsyn till synpunkterna ska kunna tas och det inte ska finnas någon risk att en synpunkt missas.

Diarienummer och beteckningar för respektive sjö se sidan två i filen

Ytterligare upplysningar
Jonathan Pedersén, planarkitekt
Telefonnummer 0581-817 88
jonathan.pedersen@sb-bergslagen.se

Uppdaterad 10/11 2020 16.04.17