Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hälsa och sjukvård

En god upplevd hälsa är viktigt med möjlighet till goda livsvillkor och levnadsvanor. Enligt de nationella mål som antagits av riksdagen, ska äldre ha möjligheten att leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och över sin vardag. Man ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende och alltid bemötas med respekt, med tillgång till en god vård och omsorg.

Kommunal hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård för  personer som:

  • bor i särskild boendeform eller vistas på korttidsplats
  • bor i bostad med särskild service enligt LSS
  • vistas i dagverksamhet
  • har behov av hemsjukvård.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionshinder. Detta bedöms av lasarett/primärvård tillsammans med kommunens sjuksköterska/arbetsterapeut.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du behöver akut hjälp.

Vänd dig hit när det är akut

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se