jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Synpunkter och klagomål förskola

Du som har synpunkter, idéer eller klagomål kan kontakta Hällefors kommun på flera sätt. Du kan använda vårt formulär för synpunkter, idéer eller klagomål, skicka e-post, ringa kommunväxeln eller ringa direkt till ansvarig tjänsteman eller politiker.

Formulär för synpunkter och klagomål

Enligt skollagen 4 kap 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Om det är något du är missnöjd med eller som inte motsvarar dina förväntningar inom förskola och skola ska du i första hand vända dig till enhetschefen på den skola eller enhet som det berör, muntligen eller skriftligen. Den ansvarige för verksamheten har därmed möjlighet att åtgärda dina eventuella synpunkter eller klagomål. Uppgifter om post- och e-postadresser för skolor och förskolor finns på kommunens hemsida. Är du efter kontakten med skolan eller enheten inte nöjd med det svar du fått, har du möjlighet att skicka ett skriftligt klagomål till bildningschefen i Hällefors kommun.

Ärenden som skickas registreras. I regel blir därmed ärendet allmän handling och därmed offentligt. Om innehållet däremot faller under sekretesslagstiftningen sekretessbeläggs ärendet. Det kan bli aktuellt om innehållet till exempel är kränkande för en enskild. Beslut om utlämnande av allmän handling fattas av bildningschefen. När förvaltningen mottagit ditt klagomål får du en bekräftelse på att ditt klagomål har tagits om hand. Här framgår också vem som ansvarar för ditt ärende. Det här gäller naturligtvis inte den som valt att vara anonym.

Förvaltningen vill ta del av brukarnas synpunkter, förslag och klagomål när det gäller kommunens förskolor och skolor. Förvaltningen genomför, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, regelbundet undersökningar hur du som brukare uppfattar vår verksamhet. Alla synpunkter är välkomna. Den eller de som är ansvarig för det du har synpunkter på, kommer att se över ärendet och om så anses nödvändigt – göra förändringar/förbättringar. Oavsett vad som händer kommer du att få svar (om du lämnat kontaktuppgifter så att vi kan nå dig).

Ditt skriftliga klagomål bör innehålla namn, adressuppgifter, uppgifter om vilken verksamhet det gäller samt en kortfattad beskrivning av klagomålet. Ange alltid ordet klagomål i ämnesraden. Synpunkter och klagomål ska skickas till bildningschefen.

Du har rätt att vara anonym om du lämnar klagomål eller anmäler ett missförhållande. Då ska du skicka din skrivelse med post till:

Hällefors kommun
att. Tina Lanefjord
712 83 Hällefors

Kontakt

Tina Lanefjord, skolchef
Telefon: 0591-641 50
E-post: tina.lanefjord@hellefors.se

Sidan är uppdaterad