Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk
hus

Samhälls­utveckling och planering

Svartälven Hällefors

I Hällefors kommun utförs planarbetet tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen. Kommunfullmäktige antog den 24 april 2018 Hällefors översiktsplan med LIS-tillägg och planen vann laga kraft 29 maj 2018.

Vid planläggning ska kommunen ta hänsyn till allmänna intressen som är knutna till gröna värden såsom områden värdefulla för rekreation, friluftsliv, landskapsbild, kultur och natur. Därför tar kommunen fram grönplaner där de gröna värdena beskrivs, och rekommendationer ges för utveckling av kommunens gröna miljöer.

Samråd gång- och cykelväg Grythyttan–Hällefors

Samråd pågår 19 mars–9 april 2019. Syftet med detaljplanen är upphäva delar av gällande detaljplaner så att en gång-och cykelväg kan genomföras med stöd av en ny sammanhängande vägplan för sträckan Grythyttan–Hällefors.

Synpunkter på förslaget sändes till info@sbbergslagen.se eller Stadsarkitektkontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg. Ange Dnr: S-2018–1202. Eventuella synpunkter måste ha inkommit till stadsarkitektkontoret senast den 9 april 2019. Planhandlingarna finns som pdf här på sidan och som pappersformat på biblioteket.

Planhandlingar

Ytterligare upplysningar kontakta:

Kjell Jansson, planarkitekt,
Telefon: 0581-817 47
kjell.jansson@sbbergslagen.se

Dokument/länkar

Kontakt

Per Lilja, fysisk planerare Telefon 0581-810 81
E-post: per.lilja@sbbergslagen.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se