Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Resultat av medborgarundersökning 2023

Vartannat år görs en medborgarundersökning som ska ge en bild av hur kommunens invånare ser på kommunen. Förra året skickades undersökning ut till och besvarades av slumpmässigt utvalda medborgare och här presenteras resultatet.

Resultatet i korthet

  • 84,7 % tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på.
  • 66 % tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 14,9 % upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.
  • 42,6 % kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen är framtagen av SKR i uppdrag av och i samarbete med landets kommuner. Syftet med den är att:

  • Mäta attityder om kommunen i kommunen.
  • Ge en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till.
  • Ge möjligheter till jämförelser mellan år, län och riket som helhet.

Hällefors kommun skickar ut undersökningen vartannat år till slumpässigt utvalda medborgare. Förra året skickades undersökningen ut till 1008 personer, 18 år eller äldre. Det var 332 personer som svarade, vilket ger en 33 % svarsfrekvens.

Resultat per ämnesområde

Utbildning
De svarande är generellt sett nöjda med den utbildning kommunen erbjuder. Nöjdheten spänner från 92,4 % för förskolan till 61,1 % för vuxenutbildningen. Alla resultat, utom för vuxenutbildningen, är högre än för riket som helhet.

Omsorg
Resultaten varierar mellan omsorgens verksamheter. Nöjdheten för arbetet med funktionsvarierade är 77,4 % och bättre än riket som helhet. Arbetet med socialtjänsten har 34,8 % nöjdhet, klart lägre än riket som helhet. För äldreomsorgen är nöjdheten 53,3 %, vilket är på nivå rikssnittet.

Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
Hällefors kommun sticker ut genom låg värdering av möjligheterna att arbeta i närheten av där man bor och möjligheten att bo kvar vid eftergymnasiala studier.

Samhällsservice
Nöjdheten är generellt god och varierar mellan 91,4 % för paketutlämning till 61,8 % för kommunal service utanför centralorten. Nöjdheten med hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd och kommunal service utanför centralorten ligger lägre än för riket som helhet.

Resor och kommunikationer
Nöjdheten inom området resor och kommunikationer ligger generellt betydligt lägre än i riket, exempelvis gällande laddningsmöjligheter (17 %), gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, med mera. Undantaget är möjligheten att transportera sig med bil, där nöjdheten är hela 96,1 %.

Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
Inom området bibliotek, kulturliv och mötesplatser finns en stor spännvidd bland svaren. Generellt är invånarna nöjda med biblioteken, i synnerhet det digitala utbudet (95,3 % nöjdhet), medan kultur- och nöjeslivet får svagare resultat med 26,1 %. Låga siffror får även träffpunkter och mötesplatser.

Idrott, motion och friluftsliv
När det gäller idrott, motion och friluftsliv märks en skillnad i svaren när det gäller kommunens inomhus- och utomhusanläggningar. Nöjdheten med utomhusanläggningar är högre. Nöjdheten spänner från 53,3 % för anläggningars öppettider, vilket är markant lägre än för riket, till 93,6 % för friluftsområden, vilket är högre än för riket.

Underhåll av den offentliga miljön
Med undantag för skötseln av idrottsanläggningar där nöjdheten är 80,7 % och något över rikssnittet är invånarna mindre nöjda än riket som helhet inom alla frågeområden när det gäller underhåll av den offentliga miljön. Lägst nöjdhet finns med kommunens insatser mot till exempel klotter och övergivna byggnader, 38,3 %.

Trygghet
Resultaten visar att invånarna generellt upplever sig trygga i kommunen. Med undantag för narkotikarelaterade frågor och polisiär närvaro.

Klimat och miljöarbete
De frågor som gäller ”hushållsnära” frågor (exempelvis gällande sophämtning) visar på mycket goda resultat och ligger också högre än resultaten för riket. Däremot sticker möjligheten att återvinna utan tillgång till motorfordon ut med lågt resultat (38,6%) vilket följer ett nationellt mönster. Då det gäller kommunens arbete för miljön är resultaten lägre, vilket också det följer rikssnittet.

Bemötande, information och inflytande
Nöjdheten med bemötandet från såväl tjänstepersoner som förtroendevalda är högt, mellan 94,9 och 84,3 %. När det gäller inflytande är resultaten betydligt lägre och spänner mellan 27,4 och 48,1 % vilket är i nivå med rikssnittet.

Jämlikhet och integration
Inom området jämlikhet och integration är nöjdheten låg, både för hur kommunen och i relation till riket. Exempelvis anser bara 19,6 % av de svarande att kommunen arbetar aktivt för att förbättra integration och delaktighet. Samtidigt bedömer 85,3 % av de svarande att de kan leva det liv de vill i kommunen.

Förtroende
Resultaten visar på att de svarande har lågt förtroende för kommunens förtroendevalda, beroende på fråga pendlar förtroendet mellan 21,3 och 38,4 %. För kommunens anställda är resultatet något bättre. 55,7 % uppger att de har förtroende för kommunens tjänstepersoner. Nivåerna ligger i nivå med rikets och är resultaten till trots en förbättring jämfört med tidigare undersökningar.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige har utsett en politisk beredning som ska jobba med resultatet och vid behov föreslå åtgärder. Beredningen kommer att ledas av fullmäktiges ordförande Per Karlsson (M).

Mer information

Läs mer om undersökningen och se tidigare undersökningar: Medborgarundersökning

Har du frågor om undersökningen eller reslutatet kontakta kanslichef Mathias Branth.

Mathias Brandth, Kanslichef
Telefon: 0591-641 25
E-post: mathias.brandt@hellefors.se