Dataskydds­förordningen, GDPR

När du kontaktar Hällefors kommun, tar kommunen ofta del av vissa personuppgifter om dig. Det kan till exempel vara telefonnummer eller e-postadress som sparas i loggar eller namn och adress­uppgifter som vi behöver för att kunna handlägga en fråga eller ett ärende.

För att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden, krävs ofta att vi måste spara och hantera dina personuppgifter för att hantera ditt ärende och att vi bevarar dem för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete.

Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt lagar, förordningar och statliga beslut är av allmänt intresse. Det innebär också att kommunen har en rättslig grund för att behandla de personuppgifter som behövs för att upprätthålla dessa funktioner. De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss.

I vissa fall kan vi behöva hämta kompletterande information, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter som du har kontakt med. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras från den 25 maj 2018 av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.

Beroende på typen av ärende, kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med andra verksamheter inom kommunen, eller med andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, SCB och Försäkringskassan. Uppgifterna kon också komma att delas med leverantörer av olika datasystem (”personuppgiftsbiträden”) som kommunen använder för att behandla ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU, är de skyldiga att se till att dina uppgifter skyddas på samma sätt som inom EU.

Personuppgifter sparas så länge kommunen hanterar ditt ärende. Kommunen omfattas också av de regler som finns i övrig lagstiftning som till exempel Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagstiftningen och Arkivlagen. Det innebär att personuppgifter i vissa fall inte får raderas och kan behöva sparas för all framtid.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den nämnd i kommunen som hanterar ditt ärende. Du har rätt till insyn i behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill rätta, flytta eller radera dina uppgifter; återta ett tidigare lämnat samtycke; tror att kommunen behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt; vill invända mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen kontaktar du ansvarig chef för den enhet i kommunen som samlat in dina personuppgifter. Du kan också mejla på kommun@hellefors.se.

Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med frågor

Nathalie Holvik Telefon: 0581-830 64
E-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad