Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Evenemangsstöd

Evenemang är viktiga för att skapa en positiv bild av Hällefors som plats att besöka, bo leva och verka i. Genom evenemangs­stöd till företag, föreningar och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på orten vill Hällefors kommun uppmuntra och stötta, synas i positiva sammanhang och förmedla en attraktiv bild av Hällefors.

Ska du söka evenemangsstöd för evenemang på sommaren?

För att du ska få ett beslut för evenemangsstöd under sommarmånaderna juni–augusti behöver vi ha din ansökan senast i maj.

 • Stödet ska riktas till ett angivet evenemang eller aktivitet.
 • Kommunens medel för medfinansiering ska i första hand riktas till förstärkning av marknadsföring samt till att ge extra goda förutsättningar för lokala företag/aktörer att synas.
 • Evenemangets profil ska stämma överens med Hällefors kommuns platsvarumärke/Bilden av Hällefors.
 • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten.
 • Evenemanget skall aktivt involvera lokala företag/aktörer i en eller flera branscher.
 • Arrangören ska presentera en marknadsföringsplan där Bilden av Hällefors sprids i regionala, nationella och/eller internationella media.
 • Medfinansieringen ska stå i rimlig proportion till arrangörens presenterade budget, framför allt vad gäller marknadsföringsinsatser.
 • Erhålls evenemangsstöd ska Hällefors kommun anges som medarrangör vid annonsering, affischering med mera.
 • Genusperspektivet ska vägas in i beslut om marknadsföringsstöd.
 • Arrangören ska redovisa hur marknadsföringsstödet kommer att användas.
 • Medfinansieringen ska, utan undantag, grundas på ett skriftligt avtal mellan Hällefors kommun och den mottagande parten/arrangören.

Lämna bidragsansökan via mejl

 1. Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den.
 2. Bifoga blankett i ett mejl till kommun@hellefors.se. I ämnesraden skriver du Ansökan om evenemangsstöd.

Lämna bidragsansökan via post

Hällefors kommun
Näringsliv
712 83 HÄLLEFORS

Riktlinjen för medfinansering av evenemang

1.1 Bakgrund

I Hällefors kommun finns en tradition av att arrangera evenemang, såväl i offentlig, privat eller föreningsdriven regi. Kommunen är i många fall delaktig, dock i mycket varierande grad då de olika evenemangen skiljer sig åt beträffande målgrupp, storlek, exponering och ambitionsnivå för samarbete med lokala aktörer.

Denna riktlinje skapar tydliga kriterier för vad kommunen ska beakta vid beslut om medfinansiering av evenemang, samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor för medfinansieringen.

I detta dokument används ordet ”evenemang” synonymt med exempelvis arrangemang, festival, mässa och marknader med mera.

Evenemang är viktiga för att skapa en positiv bild av Hällefors som plats att besöka, bo leva och verka i. Genom evenemangsstöd till företag, föreningar och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på orten vill Hällefors kommun uppmuntra och stötta, synas i positiva sammanhang och förmedla en attraktiv bild av Hällefors.

1.2 Kommunallagen och kommunens reglementen/strategier

Kommunallagen 2 kap. 8§: Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2019:835).

Av detta drar vi slutsatsen att kommunen inte kan stötta evenemang i syfte att stötta arrangören, utan stödet måste syfta till att stötta evenemanget som upplevelse och besöksmål för invånare och besökare och marknadsföring av Hällefors.

Kommunen har ett intresse av att göra sina varumärken synliga vid olika evenemang och kan därmed stötta marknadsföringsinsatser som förstärker bilden av Hällefors.

I Hällefors kommuns strategi för turism och besöksnäring 2020–2025 står tydligt att en policy för medfinansiering i samband med event ska tas fram.

I Näringslivsstrategi för Hällefors kommun 2020–2022 under punkten 5.1 Stärkt attraktionskraft: För att fler ska upptäcka Hällefors kommuns unika värde och möjligheter behöver insatserna för marknadsföring av kommunen

Denna riktlinje skapar tydliga kriterier för vad kommunen ska beakta vid beslut om medfinansiering av evenemang, samt ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor för medfinansieringen.

2.1 Bedömningsgrunder

Följande kriterier gäller för medfinansiering av evenemang i Hällefors kommun:

 • Stödet ska riktas till ett angivet evenemang eller aktivitet
 • Kommunens medel för medfinansiering ska i första hand riktas till förstärkning av marknadsföring samt till att ge extra goda förutsättningar för lokala företag/aktörer att synas.
 • Evenemangets profil ska stämma överens med Hällefors kommuns platsvarumärke/Bilden av Hällefors.
 • Evenemanget ska vara öppet för allmänheten.
 • Evenemanget skall aktivt involvera lokala företag/aktörer i en eller flera branscher.
 • Arrangören ska presentera en marknadsföringsplan där Bilden av Hällefors sprids i regionala, nationella och/eller internationella media.
 • Medfinansieringen ska stå i rimlig proportion till arrangörens presenterade budget, framför allt vad gäller marknadsföringsinsatser.
 • Erhålls evenemangsstöd ska Hällefors kommun anges som medarrangör vid annonsering, affischering med mera.
 • Genusperspektivet ska vägas in i beslut om marknadsföringsstöd.
 • Arrangören ska redovisa hur marknadsföringsstödet kommer att användas.
 • Medfinansieringen ska, utan undantag, grundas på ett skriftligt avtal mellan Hällefors kommun och den mottagande parten/arrangören.

Kriterierna ovan ska tillämpas oavsett om beslut fattas inom ramen för befintlig budget eller om ett ärende uppstår för beslut om tilläggsanslag.

Om inte alla punkter uppfylls ska en tydlig och rimlig förklaring kunna ges, varför man ändå väljer att medfinansiera evenemanget.

Frågor om stödet besvaras av kommunens näringslivschef, som även handlägger och beslutar i ärendet.

Kontakt

Camilla McQuire, näringslivschef
Telefon: 0591-641 28
camilla.mcquire@hellefors.se

Senast uppdaterad