Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier. Det finns dock undantag se § 19 och § 20 i utdraget ur lotterilagen här nedan.

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som:

 1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
 2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
 3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
 4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.
 1.  

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om:

 1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.

Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 1 får läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län. Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat. Om lotterna ska säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att:

 1. en vinstplan är fastställd i förväg,
 2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd kontrollant, och att
 3. automaten inte betalar ut någon vinst. Lag (2003:346).

En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om:

 1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam,
 2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
 3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst 20 prisbasbelopp,
 4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett prisbasbelopp,
 5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde,
 6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs, och
 7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt. Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs. För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar. Lag (2010:1258).

En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga lotterier utan tillstånd, om:

 1. lotteriet anordnas i samband med a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar eller deltar i eller b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller bingospelet avsedda området,
 3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
 4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp,
 5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,
 6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs,
 7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
 8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före lottförsäljningen.   

Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får, trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2010:1258).

Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan tillstånd, om:

 1. lotteriet anordnas i samband med a) en offentlig nöjestillställning, b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål,
 2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten avsedda området,
 3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
 4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 prisbasbelopp,
 5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp,
 6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
 7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
 8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet bedrivs. Lag (2010:1258).

Blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan registrering för lotteri.pdf Pdf, 364.8 kB, öppnas i nytt fönster. 364.8 kB 2021-08-13 10.53
Lotteriredovisning.pdf Pdf, 368.1 kB, öppnas i nytt fönster. 368.1 kB 2021-08-13 10.53

Kontakt

Mathias Brandt, kanslichef
Telefon: 0591-641 25
E-post: Mathias.Brandt@hellefors.se

Sidan är uppdaterad