Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Föreningsstöd

De kommunala bidrag som föreningar kan söka är bidrag till aktiviteter, bidrag till offentligt arrange­­mang, bidrag till mindre investeringar, bidrag till evenemang och bidrag till all­männa samlings­lokaler.

Bidragskriterier

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för aktivitetsbidraget. Aktiviteterna kan både vara riktade till föreningsmedlemmar och de som inte är medlemmar (till exempel läger, cuper, tävlingar, utflykter, prova på, öppet hus med mera). Aktivitetsbidraget avser att stimulera till ökad aktivitet och har till syfte att öka barns och ungdomars delaktighet i fritidsaktiviteter.

 • Sökande förening ska följa de allmänna villkoren.
 • Sökande förening ska ha minst 10 medlemmar i åldern 6–20 år.
 • Sökande ska beskriva vad aktiviteten tillför målgruppen och kommunen.
 • Aktiviteterna ska bedrivas i Hällefors kommun.
 • Bidrag ska sökas senast en månad före genomförandet. Undantaget är ansökningar som inkommer vecka 26–32 då två månaders framförhållning gäller.
 • Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan.
 • Bidraget kan inte beviljas retroaktivt.

Ansökan

Ofullständiga ansökningar skickas åter till sökande förening för kom­pletteringar. För sent inkommen bidragsansökan innebär att ansökan avslås.

Lämna bidragsansökan via mejl

 1. Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den.
 2. Skriv ut blanketten.
 3. Skriv under blanketten.
 4. Scanna in den.
 5. Bifoga underskriven blankett i ett mejl till kommun@hellefors.se. I ämnesraden skriver du Ansökan om aktivitetsbidrag.

Lämna bidragsansökan via post

Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 HÄLLEFORS

Blanketten ansökan om aktivitetsbidrag Pdf, 210.7 kB.

Bidragskriterier

Bidraget till offentligt arrangemang avser exempelvis idrotts- och kulturevenemang som gagnar Hällefors kommuns invånare.

 • Sökande förening ska följa de allmänna villkoren.
 • Arrangemanget ska äga rum i Hällefors kommun.
 • Bidrag utgår inte för arrangemang som arrangeras av eller för företag, eller som sker på uppdrag av företag.
 • Bidrag ska sökas senast en månad före genomförande. Undantaget ansökningar som inkommer vecka 26–32, då två månaders framförhållning gäller.
 • Bidraget kan inte beviljas retroaktivt.
 • Om bidrag har beviljats ska Hällefors kommuns logotyp finnas med vid all annonsering, affischering med mera. Kommunens logotyp finns att hämta på webbplatsen under sidan press- och informations­material.
 • Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan.
 • Sökande som har beviljats bidrag ska anmäla arrangemanget till kommunens evenemangskalender samt skicka underlag till kommunens webbredaktör för publicering på webbplatsen.

Ansökan

Ofullständiga ansökningar skickas åter till sökande förening för kom­pletteringar. För sent inkommen bidragsansökan innebär att ansökan avslås.

Lämna bidragsansökan via mejl

 1. Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den.
 2. Skriv ut blanketten.
 3. Skriv under blanketten.
 4. Scanna in den.
 5. Bifoga underskriven blankett i ett mejl till kommun@hellefors.se. I ämnesraden skriver du Ansökan om bidrag till offentligt arrangemang.

Lämna bidragsansökan via post

Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 HÄLLEFORS

Blanketten ansökan om bidrag till offentligt arrangemang Pdf, 169.7 kB.

Bidragskriterier

Bidraget syftar till att ge föreningar möjlighet till mindre investeringar som inköp av betydelsefull utrustning och inventarier för verksamheten eller till reparation av utrustning och redskap. Bidraget till mindre investeringar ska gagna föreningens verksamhet, medlemmar och Hällefors kommuns invånare.

 • Sökande förening ska följa de allmänna villkoren.
 • Bidraget har två ansökningsperioder, vår och höst. Senast 1 april och 1 oktober.
 • Bidraget kan beviljas retroaktivt under året.
 • Kommunen ser gärna att föreningen bidrar med någon form av egeninsats (arbete, ekonomiskt eller annat).
 • Sökande ska beskriva vad investeringen tillför föreningen och/eller kommunen.
 • Sökande ska ange eventuella övriga bidragsgivare i sin ansökan.
 • Kommunen prioriterar bland inkomna ansökningar utifrån ansökningens angelägenhet, tillgängliga medel och övriga ansökningar.

Ansökan

Ofullständiga ansökningar skickas åter till sökande förening för kom­pletteringar. För sent inkommen bidragsansökan innebär att ansökan avslås.

Lämna bidragsansökan via mejl

 1. Fyll i blanketten direkt på skärmen och spara den.
 2. Skriv ut blanketten.
 3. Skriv under blanketten.
 4. Scanna in den.
 5. Bifoga underskriven blankett i ett mejl till kommun@hellefors.se. I ämnesraden skriver du Ansökan om bidrag till mindre investeringar.

Lämna bidragsansökan via post

Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 HÄLLEFORS

Blanketten ansökan om bidrag för mindre investeringar Pdf, 138.5 kB.

Villkor för att föreningen ska bli berättigad till bidrag för aktiviteter, offentliga evenemang och mindre investeringar.

 • Föreningen ska ha minst 15 medlemmar. Medlemmarna ska under senaste verksamhetsåret varit registrerad medlem och betalt fastställd medlemsavgift.
 • Föreningen ska ha varit verksam i minst sex månader, vara aktiv och bedriva en verksamhet av ideell och allmännyttig karaktär för kommunens invånare.
 • Föreningen ska ha godkända stadgar, vald styrelse och organisationsnummer.
 • Föreningen ska ha sin hemvist, bedriva sin huvudsakliga och regelbundna verksamhet och ha minst 51 procent av medlemmarna boende i Hällefors kommun.
 • Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation där så är möjligt.
 • Föreningen ska vara öppen för alla människor (oavsett kön, ålder, religionstillhörighet, sexuell läggning, nationalitet, fysiska eller psykiska förutsättningar) och präglas av demokratiska principer.
 • Föreningen ska följa Hällefors ANDTS- policy (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).
 • Ha ett plusgiro, bankgiro eller bankkonto kopplat till föreningen.

Föreningsstödet för aktiviteter, offentliga evenemang och mindre investeringar delas inte ut till föreningar som tillhör följande grupper:

 • Studieförbund
 • Politiska föreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Vägföreningar och vägsamfälligheter
 • Stödföreningar (supporterklubbar, föräldraföreningar, företagarföreningar med flera)
 • Riks, läns- eller regionsföreningar

Förening som beviljats ekonomiskt stöd av Hällefors kommun har vissa skyldigheter.

 • Senast 2 månader efter genomfört arrangemang eller aktivitet redovisa, till kommunen, intäkter, utgifter, antal deltagare, ge en kort beskrivning och utvärdera arrangemanget eller aktiviteten. Ställa räkenskaper, redovisningshandlingar och medlemsregister till förfogande för granskning och skicka in till kommunen när så begärs.
 • Återbetala bidraget om bidraget använts felaktigt eller inte använts enligt bidragsansökan.
 • Vid beviljat bidrag ska Hällefors kommuns logotyp finnas med vid all annonsering, affischering med mera. Kommunens logotyp finns att hämta på webbplatsen.

Genom evenemangs­stöd till företag, föreningar och andra aktörer som skapar evenemang för invånare och besökare på orten vill Hällefors kommun uppmuntra och stötta, synas i positiva sammanhang och förmedla en attraktiv bild av Hällefors.

Information och ansökan om evenemangsstöd på näringslivssidan

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2007-02-13, § 9, finns möjlighet för vissa föreningar som driver allmänna samlingslokaler att söka kommunala bidrag.

Följande samlingslokaler och prisnivåer gäller enligt beslut

 • Bredsjö Folkets hus 20 000 kronor per år
 • IOGT Grythyttan Logen Hederskänslan 15 000 kronor per år
 • Gränshyttans bygdegård 10 000 kronor per år
 • Sångshyttans bystuga 10 000 kronor per år
 • Älvestorps bygdegård 10 000 kronor per år
 • Sävsjöns bygdegård 7 000 kronor per år
 • Hjulsjö bygdegård 10 000 kronor per år
 • Hällefors Folkets Hus enligt särskilt beslut
 • Sikfors byalag 5 000 kronor per år
 • Björksjöns byalag 6 000 kronor per år

Så här söker du bidraget

Någon blankett finns inte utan ansökan sker genom att föreningen skickar in en kopia av årsbokslut och verksamhetsberättelse för föregående år till:

Hällefors kommun
Kommunförvaltningen
712 83 Hällefors

eller via e-post till kommun@hellefors.se.

Kommunförvaltningen kommer att betala ut bidrag löpande under året efter hand som ansökningarna kommer in.

Senast den 10 december varje år ska ansökan vara kommunen tillhanda.

Det är viktigt att ni i samband med ansökan meddelar eventuella ändringar av föreningens kontaktperson eller det konto och gironummer där bidraget ska sättas in.

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren får avgiftsfritt boka ett antal utvalda möteslokaler och även bibliotekets utställningshall. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar, 6–20 år, kan hyra kommunens idrottsanläggningar avgiftsfritt.

Boka lokal och anläggning

Kontakt

Bidrag för arrangemang, aktiviteter och mindre investeringar

Kicki Johansson, kultur- och fritidschef
Telefon: 0591-641 42
kicki.johansson@hellefors.se

Bidrag för evenemangsstöd, näringsliv

Camilla McQuire, näringslivschef
Telefon: 0591-641 28
camilla.mcquire@hellefors.se

Bidrag för allmänna samlingslokaler

Ulf Skog, samhällsutvecklingschef
Telefon: 0591-641 08
ulf.skog@hellefors.se

Senast uppdaterad