Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Renhållning och snöröjning

Samlad information om renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark. Snöröjning Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelvägar när snödjupet är 4 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning. Sandning Vi sandar gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas innan det är risk för att halka kan uppstår. Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort. Sandupptagning på gator och vägar Sandupptagning av gator och vägar påbörjar vi när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar prioriteras i första hand. Vi börjar med sopningen i månadsskiftet mellan mars och april för att vara färdiga under maj månad. Vädret påverkar arbetet vilket gör att det kan bli försenat. Du som är fastighetsägare har ansvar för att sopa ut sandningssand från din del av trottoaren och lägga i rännstenen. Om gatan redan är sopad har du ansvar att ta hand om den sand du sopat upp. Fastighetsägares ansvar Det är ditt ansvar som fastighetsägarens att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen. Om olyckan är framme - skadeanmälan Ibland kontaktar privatpersoner och företag oss för att begära ersättning för skador som till exempel uppstått vid översvämning eller i samband med grävarbeten. Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, med anledning av inträffad skada till exempel självriskkostnad, ska ett skriftligt krav skickas till oss. Vi vill att du fyller i vår skadeanmälan. Blankett för skadeanmälanPdf, 95.5 kB. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag: Skadedatum, gärna klockslag Skadeplats Beskrivning av händelseförloppet Bilder från skadeplatsen och/ eller vägarbetsområdet Bilder på skadan Kopia från Försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk Preciserat ersättningskrav Kopia på kvitton / fakturor på nedlagda kostnader. För att utreda vårt eventuella ansvar gör samhällsbyggnadsförvaltningen en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. Vi kommer därefter att återkomma med ett beslut i ärendet. Vi ber dig ha överseende med att en sådan utredning kan ta lite tid. För att påskynda ärendehanteringen ber vi dig att se över huruvida ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad