jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Trafikplanering och säkerhet

Samhällsbyggnad Bergslagen förvaltar och underhåller de gator, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser som kommunen äger. Vägar som inte underhålls av stat eller kommun så kallade enskilda vägar sköts av lokala vägföreningar och samfälligheter.

Ansvaret omfattar kommunala gator men även belysning på det kommunala och vissa delar av det enskilda och statliga vägnätet. Samhällsbyggnad återställer gator och allmän platsmark efter schaktarbeten som till exempel el, tele, vatten och avlopp. De står även för skapande, drift och genomförande av underhållsplaner för vägar, gator och broar.

Trafikverket är väghållare på de större genomfartslederna.

Lokala vägföreningar och samfälligheter har väghållaransvar för gatunätet utanför tätorterna. Du som är väghållare för en enskild väg inom Hällefors kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40

Akuta ärenden

E-post

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Sidan är uppdaterad