Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Skolskjuts

Om eleven går i kommunal grundskola, anpassad grund­skola eller anpassad gymnasieskola kan eleven ha rätt till kostnadsfri skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller inte till eller från fritidshem.

Skolbuss utanför icahallen

En ansökan om skolskjuts behöver du bara göra om det föreligger särskilda skäl exempelvis vid funktionsnedsättning. Övriga elever får skolskjuts automatiskt utifrån de riktlinjer som finns.

  • Eleven går i den skola kommunen placerat dem i.
  • Minst två kilometers färdväg från folkbokföringsadress.
  • En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på. Då ska båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Hällefors kommun och uppfylla avståndsbestämmelserna till bostadsadressen.
  • Övrig särskild hänsyn kan tas i beaktande till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktions­nedsättningar, medicinska skäl eller någon annan särskild omständighet vid utfärdande av skolskjuts.

Om eleven inte blivit beviljad skolskjuts enligt avståndsbestämmelserna men önskar skolskjuts mot bakgrund av trafikförhållanden, funktions­nedsättning eller annan särskild omständighet söker du skolskjuts på blanketten:

Ansökan om skolskjuts för person med funktionsnedsättning Pdf, 135.8 kB.

Skolskjuts av särskilda skäl beviljas som längst ett läsår i taget. Tänk därför på att inför varje läsår söka igen.

Rektorn beslutar om skolskjuts i hemkommun av särskilda skäl.

Vid skoldagens början bör väntetiden, vid ankomst till skolan, inte överstiga 40 minuter.

Efter skoldagens slut bör väntetiden inte överstiga 40 minuter för elever i förskoleklass till och med årskurs 5. För elever i årskurs 6–9 bör väntetiden inte överstiga 80 minuter.

De första 10 minuterna efter skoldagens slut räknas inte som väntetid utan är tid för hopplockning av böcker, av- och påklädning med mera.

Med färdväg avses den kortaste användbara väg från hemmet till skolan.

Elev hämtas före och lämnas efter skolan i anslutning till hemmet vid allmän väg och anvisad plats.

Kommunen är inte skyldig att anordna resor för gymnasieelever. Men gymnasieelever vid Pihlskolan får skolskjuts inom ramarna för grundskolans tider. Grundskolans väntetider gäller inte gymnasieskolan.

Skolskjutsen består till största delen av upphandlad skolskjuts och Länstrafiken Örebro Län samt i enstaka fall via beslut av rektorn.

Vårdnadshavare har ansvar för eleverna före påstigning på skolskjutsen och efter avstigning på eftermiddagen.

Föraren har ansvar för eleverna under transporten till och från skolan.

Elev och vårdnadshavare ansvarar för att elev följer gällande ordningsregler, lagar och förordningar samt följer chaufförens instruktioner under transporten.

Om föraren bedömer att transporten inte kan bli genomförd på ett trafiksäkert sätt meddelas den vårdnadshavare som har ansvar för att eleven kommer till skolan.

Om eleven missar skolskjutsen är det vårdnadshavaren som ansvarar för transport till eller från skolan. Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela frånvaro till chauffören på skolskjutsföretaget. Skolskjutsföretaget ansvarar för att kontaktuppgifter är lämnat till vårdnadshavare.

Varje elev är olycksfallsförsäkrade av kommunen. Denna gäller även under transport till och från skolan.

Olycksfallsförsäkring

Föraren ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler blir följda under transporten. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser, mobbning och så vidare skyndsamt till rektor. Om elev missköter sig kan denne bli avstängd från ordinarie skoltransport.

Skolskjutsföretaget ansvarar för att kontaktuppgifter till chaufför samt ledningsfunktion är lämnat till vårdnadshavare.

Det är inte tillåtet för chauffören att släppa på eller av elever på andra ställen än som finns angivna i skolskjutsbeställningen.

Kommunens beslut om skolskjutsar kan du överklaga genom förvaltningsbesvär.

Överklaga beslut

Kontakt

Christer Nordh, skoladministratör
Telefon: 0591-641 75
E-post: christer.nordh@hellefors.se

Connect Bus
Reijo Niittymäki
076-762 63 90

Senast uppdaterad