Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Överklaga beslut

Det finns olika sätt att överklaga beslut beroende på vilken instans som har tagit beslutet och på vilket sätt du berörs. Om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om du tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär).

Laglighetsprövning

Du kan begära laglighetsprövning om du anser att kommunfullmäktige eller en nämnd har fattat ett felaktigt beslut. Du måste vara folkbokförd i kommunen eller äga fast egendom här.

Beslutsprocess

Vid varje sammanträde skrivs det ett protokoll, en paragraf för varje ärende. Protokollet justeras eller skrivs under av ordföranden och en–två justeringsmän. Allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering anslås protokollet på kommunens officiella anslagstavla. Anslag är ett viktigt besked om att beslut tagits och att tiden för överklagande börjar löpa. Anslaget sitter uppe i tre veckor, den tid som kommuninnevånarna har att överklaga.

Hur, när och till vem överklagar du?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in inom tre veckor från att det färdiga protokollet anslagits på kommunens officiella anslagstavla. 

Hällefors kommuns anslagstavla

I överklagandet  skriver du

  • vilken instans, nämnd eller kommunfullmäktige, som tagit beslutet
  • vilket datum beslutet togs och vilken paragraf det har i protokollet från mötet
  • på vilka grunder du överklagar beslutet
  • personnummer, adress och telefonnummer.

Skriv under med ditt namn och skicka överklagan till förvaltningsrätten i Karlstad.

Förvaltningsrätten i Karlstad

Reglerna finns i kommunallagen

Reglerna för laglighetsprövning finns i kommunal­lagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt. Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

Kommunallagen

Förvaltningsbesvär

Endast den person som beslutet berör personligen kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltnings­besvär. Har du fått avslag på en ansökan, till exempel om bygglov, så överklagar du det genom så kallat förvaltnings­besvär.

Hur, när och till vem överklagar du?

Hur du gör en sådan överklagan finns beskrivet i ditt beslut. Kontakta personen som har hand om ditt ärende för att få hjälp att överklaga. Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick ta del av beslutet.

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltnings­lagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Förvaltningslagen

Senast uppdaterad