Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark. Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen. Snöröjning Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelväger när snödjupet är 5 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning. Sandning Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas snarast innan risk för att halka kan uppstå. Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort. Sandupptagning på gator och vägar Sanduppptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr. Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Servicecenter 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring Samhällsbyggnad Bergslagens växel 0587-55 00 00 Felanmälan Samhällsbyggnad Bergslagen Text

Sidan är uppdaterad 10/6 2020 11.57.21