Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

För förtroendevalda

Den här sidan är riktad till dig som är förtroendevald i Hällefors kommun. Sidan innehåller samlad information för att underlätta ditt uppdrag. Är du ny i ditt uppdrag? Vad roligt att du har valt att engagera dig!

ordförandeklubba i ljust trä

Vi publicerar ut kallelser och sammanträdes­­protokoll som har justerats på kommunens digitala anslagstavla när de finns tillgängliga hos kommunen.

På anslagstavlan publicerar vi också tillkännagivanden, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning måste bli anslagna.

Anslagstavlan

Alla nämnder för protokoll över sina sammanträden. Protokollet blir justerat av minst en ledamot. I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen justerar två ledamöter som blir utsedda vid sammanträdets början. Ledamöterna ska justera protokollen senast 14 dagar efter sammanträdes­dagen på tid som ordföranden bestämmer och meddelar vid sammanträdet. De justerade protokollen anslår vi på vår digitala anslagstavla.

Som förtroendevald bör du vara insatt i de legala ramarna som styr verksamheten. Kommunallagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen är övergripande för alla verksamheter i en kommun. På länken kan du läsa en förenklad och kortfattad version av lagarna som styr kommunen med hänvisning till lagtexten i sin helhet.

Lagar som styr kommunen

Hällefors kommun behöver bland annat dina personuppgifter för att kunna betala ut arvode. På webbplatsen publicerar vi förtroendevaldas namn, partibeteckning och e-postadress. Det är viktigt vid ändring av adress, e-post och telefonnummer att du som förtroendevald kontaktar kansli­enheten med dina nya uppgifter, så att vi kan nå dig. Det kan du göra enklast på kommun@hellefors.se.

Kallelser och underlag till ärenden hanterar vi digitalt för förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och dess utskott. Hällefors kommun lånar ut läsplatta till ledamöterna och ersättarna.

Nyvalda förtroendevalda blir kontaktade av nämnd- och utredningssekreterare på kommunens kanslienhet när läsplattan har blivit lämnad åter av tidigare användare. Är du nyvald och inte har blivit kontaktad kan du höra av dig till kanslienheten, i första hand till nämnd- och utredningssekreterare.

När vi lämnar ut läsplattan tecknar vi ett avtal med dig. Du får en kortare utbildning i hur du hanterar läsplattan. Vid frågor och hjälp med läsplattan kan du vända dig till respektive organs sekreterare.

Det är viktigt att du meddelar oss om du får förhinder att komma till ett sammanträde. Om du som ordinarie ledamot inte kan närvara vid ett sammanträde ska du kontakta organets sekreterare och gruppledare. Informera i så god tid som möjligt. Vi kallar in ersättare enligt gällande inkallelseordning. Det är viktigt att kalla in ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro eftersom ett visst antal ledamöter behövs för att beslut ska kunna tas.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och allmänna utskottet har sina sammanträden på tisdagar. Välfärdsutskottet har sina sammanträden på onsdagar.

Kommun­fullmäktiges sammanträdesdatum 2024

13 februari, 23 april, 28 maj, 24 september, 22 oktober och 10 december.

Kommun­­styrelsens sammanträdesdatum 2024

30 januari, 2 april, 7 maj, 11 juni, 3 september, 8 oktober, 19 november och 17 december.

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens möteshandlingar

Allmänna utskottets sammanträdesdatum 2024

16 januari, 12 mars, 16 april, 21 maj, 20 augusti, 17 september, 29 oktober och 26 november.

Välfärdsutskottets sammanträdesdatum 2024

17 januari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 18 september, 30 oktober och 27 november.

Inloggning för åtkomst till utskottens möteshandlingar finns på utskottens läsplattor.

Om du vill avsluta ditt politiska uppdrag behöver du meddela detta skriftligt. Av­sägelsen ska innehålla vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas och från vilket datum.

Du ska avsäga dig ditt förtroende­uppdrag till samma instans du fick uppdraget ifrån. Du behöver också meddela din gruppledare om att du avser att sluta.

Din avsägelse behandlas normalt sätt på nästkommande sammanträde i det organ som utsåg dig. Gäller avsägelsen ditt uppdrag i kommunfullmäktige skickas beslutet till Länsstyrelsen som gör en ny röst­sammanräkning och meddelar kommunen vem som träder in i ditt ställe.

För övriga uppdrag är det i regel kommunfullmäktige som utser nya ledamöter och ersättare.

Kontaktuppgifter:

Malin Bergkvist, nämnd- och utredningssekreterare Telefon: 0591-641 32
E-post: malin.bergkvist@hellefors.se

Birgitta Berggren, administratör Telefon: 0591-643 11
E-post: birgitta.berggren@hellefors.se

Förtroendevalda är omfattade av flertalet bestämmelser, policyer och riktlinjer.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 211.2 kB, öppnas i nytt fönster. 211.2 kB 2020-06-30 11.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arvodesbestämmelser i kortversion.pdf Pdf, 320.7 kB, öppnas i nytt fönster. 320.7 kB 2024-02-20 14.32
Bestämmelser om arvoden och ersättningar 2023-2026 till förtroendevalda i Hällefors kommun.pdf Pdf, 483.4 kB, öppnas i nytt fönster. 483.4 kB 2023-03-09 15.08
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 700.5 kB, öppnas i nytt fönster. 700.5 kB 2024-05-31 13.10
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegeringsordning för myndighetsnämnden för skola och omsorg.pdf Pdf, 629.5 kB. 629.5 kB 2024-05-29 09.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 383.9 kB. 383.9 kB 2023-10-16 12.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för gruppledare.PDF Pdf, 245 kB, öppnas i nytt fönster. 245 kB 2019-04-05 12.30
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 221.5 kB, öppnas i nytt fönster. 221.5 kB 2020-05-15 11.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för krisledningsnämnden.pdf Pdf, 365.6 kB, öppnas i nytt fönster. 365.6 kB 2014-06-10 14.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Reglemente för myndighetsnämnden för socialtjänst och skola.pdf Pdf, 492.3 kB. 492.3 kB 2024-03-05 12.28
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens verkamhetsplan 2024.pdf Pdf, 1007.8 kB, öppnas i nytt fönster. 1007.8 kB 2024-03-05 12.19
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2024.pdf Pdf, 154.5 kB, öppnas i nytt fönster. 154.5 kB 2024-02-12 10.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Representationspolicy.pdf Pdf, 385.9 kB, öppnas i nytt fönster. 385.9 kB 2024-01-02 13.41
Policy mot mutor.pdf Pdf, 460.3 kB, öppnas i nytt fönster. 460.3 kB 2024-01-02 13.41

En ordlista från A–Ö där vi förklarar vad vissa ord och begrepp som vi använder i den politiska hanteringen av olika frågor i kommunen betyder.

A

Acklamation Beslut som fattas genom muntligt bifall, utan att någon begär votering (omröstning).

Ajournera, ajournering Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt. Ajournering kan begäras av tjänstgörande ledamot.

Allmän handling En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Allmänhetens frågestund I samband med kommunfullmäktige finns en fast punkt där allmänheten kan ställa frågor till de förtroendevalda i fullmäktige.

Anslagstavla Kommunen är skyldig att ha en anslagstavla. Den ska vara webbaserad, och där sätts upp (anslås) till exempel justerade protokoll under den tid som de kan överklagas.

Ansvarsprövning Årligen, innan utgången av juni månad, ska kommunfullmäktige besluta om kommunens nämnder och styrelse fullgjort sina uppdrag på ett sådant sätt att ledamöterna kan beviljas ansvarsfrihet för de beslut som fattats. Revisorerna lämnar förslag i ansvarsfrågan.

Arvode Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt arbete. Varje kommun är fri att sätta egna regler för vad som ska gälla för arvoden. I Hällefors kommun bestäms detta i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Hällefors kommun, som beslutats av kommunfullmäktige.

Avslå, avslag Säga nej till det som föreslås.

B

Bereda Sammanfattande begrepp för allt som innebär att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Såväl förvaltning, utskott som nämnder och styrelse kan vara del i beredningen.

Bifalla, bifall Godkänna eller bevilja.

Bordlägga, bordläggning Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde, om inget annat sägs till nästa ordinarie sammanträde. Under tiden får inget läggas till eller tas bort ifrån ärendet.

Budget Kommunens viktigaste styrmedel. Genom budgeten anger kommunfullmäktige vilka pengar som kommunens olika nämnder har att använda under kommande år. Respektive nämnd ska sedan inom den ram de fått av fullmäktige upprätta en intern budget för de verksamheter som nämnden ansvarar för.

C

D

Dagordning Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegera, delegering Överlåta rätten att fatta beslut till någon annan. Kan ges till t ex utskott, grupp av förtroendevalda, enskilda förtroendevalda eller enskilda anställda i myndigheten.

Diarium Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet.

E

Ersättare Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En ersättare kallas även för suppleant. Ersättare kallas in i bestämd ordning, som kan skilja sig åt mellan olika kommunala organ.

Expediera När en handling skickas ut från kommunen.

F

Folkinitiativ Om 10 % av de röstberättigade i en kommun kräver folkomröstning kalls detta folkinitiativ. Kommunfullmäktige måste då ta ställning till om en folkomröstning ska hållas.

Fråga I Hällefors kommun finns enligt arbetsordning för kommunfullmäktige möjlighet att ställa fråga under punkten ledamöternas frågestund. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan.

Föredragande Den som presenterar ett ärende för ett utskott eller en nämnd, ofta en tjänsteperson eller konsult som svarar för en utredning eller ett ärende på dagordningen. (Se även handläggare) Bidrar med sakkunskap och kan svara på sakfrågor kopplat till ärendet.

Föredragningslista Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling. Viktigt att tänka på är att den som valts till ledamot i bolag eller stiftelse, inte är att betrakta som förtroendevald i traditionell mening.

Förvaltning Den professionella organisation som lyder under kommunstyrelse eller nämnd. Förvaltningen och de tjänstepersoner som arbetar där är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

Förvaltningslagen Den lag som styr vilken service en myndighet, t ex en kommun, är skyldig att erbjuda. Berör bland mycket annat tillgänglighetsfrågor.

G

Gemensam nämnd En nämnd som har beslutanderätt i flera kommuner som samarbetar. Alla kommuner som deltar i gemensam nämnd har rätt att ha representation i nämnden.

H

Handling Handlingar för politiska beslut är en sammanställning över de dokument som behövs vid ett politiskt möte. Termen handling kan även betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare Tjänsteperson som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut. Kan även fungera som föredragande vid ett sammanträde.

Hemställa, hemställan Ålderdomligt uttryck för att formellt begära något.

I

Inkommen En handling är inkommen – och därmed nästan alltid allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interpellation En formell fråga från ledamot i kommunfullmäktige för muntligt och skriftligt svar. En interpellation ska vara mer allmän och ”större” än en fråga från en ledamot. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation.

J

Justera, justering Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en eller flera ledamöter som väljs vid varje sammanträde. Efter att protokollet justerats, ska det anslås under tre veckor, då besluten kan överklagas (se nedan). Därefter vinner besluten laga kraft (se nedan).

Jäv, jävig Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteman eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i någon del av handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.

Kommunalförbund Samarbetsform där två eller flera kommuner går samman inom ett specifikt område, tillexempel räddningstjänst. Kommunalförbundet är frikopplat från medlemskommunerna, har eget organisationsnummer och utgör i allt väsentligt en egen kommun inom det utpekade området. Styrande dokument kallas förbundsordning. Kommunalförbund kan ha ett förbundsfullmäktige eller en direktion.

Kommunallagen Den lag som styr vad kommuner och landsting har rätt att göra och på vilka sätt detta kan genomföras. Kommunallagen utgör grunden för hur en kommun kan agera i olika frågor. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vad det innebär att vara förtroendevald och hur kommunala möten ska gå till.

Kommunalråd Kommunallagens beteckning på en förtroendevald som har fast arvode omfattande 40 % eller mer. Kommunalrådet har oftast ett uppdrag som ordförande i någon nämnd eller annat organ, men kan också vara kommunalråd utan att ha några formella uppdrag.

Kommunstyrelse En kommunal nämnd som är obligatorisk i alla kommuner. Kommunstyrelsen har den ledande funktionen bland de kommunala nämnderna och ska bland annat ansvara för kommunens strategiska utveckling, hålla uppsikt över kommunal verksamhet oavsett driftsform och bereda i stort sett alla ärenden.

Kungörelse Offentligt meddelande, tillkännagivande. Görs oftast på kommunens anslagstavla.

L

Laga kraft Ett beslut fattat i kommunen vinner laga kraft, blir ”giltigt” tre veckor efter justering av protokollet om ingen överklagan skett.

Ledamot Vald ordinarie representant i till exempel kommunfullmäktige eller nämnd.

M

Majoritet Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 procent av ledamöterna (eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Motion Skriftligt förslag från en eller flera tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige.

N

Nominera, nominering Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag. Ofta lämnar valberedningen förslag till nomineringar, men varje ledamot är fri att göra egna nomineringar.

Nämnd En nämnd består av ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs.

O

Offentlighetsprincipen Regeln att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, utom i de delar de är sekretessbelagda, i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet. Oppositionen kan välja att samverka eller agera som enskilda partier.

Oppositionsråd Kommunalråd som har till uppgift att tillvarata den samlade oppositionens intressen. Oppositionsrådet kan också ha andra uppdrag i kommunen.

P

Partistöd Varje kommun kan fatta beslut om att ge ekonomiskt stöd till partier som sitter i fullmäktige. Fullmäktige ska besluta om regelverk och också årligen besluta om utbetalningar till vart och ett av partierna.

Presidium Ordförande och en eller flera vice ordförande i kommunfullmäktige eller en nämnd. Presidiet kan ha och ges olika uppgifter, som t ex att sammanställa kallelser till sammanträden eller att bereda olika ärenden.

Proposition Formellt förslag till beslut vid omröstning.

Propositionsordning Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning. Ordförande ska lämna ett förslag på denna ordning innan beslutet fattas.

Protokoll Skriftlig redogörelse och sammanfattning av vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt. En protokollsanteckning har ingen rättslig verkan.

Q

R

Remiss Ett ärende skickas på remiss för att partier, nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntlig eller skriftlig för att markera att ledamoten ogillar beslutet. Reservation ska anmälas innan mötet är slut. Reservation har rättslig verkan på det sätt att den som reserverat sig inte är ansvarig för beslutet.

Revisorer En kommun ska ha minst fem förtroendevalda revisorer, valda av fullmäktige.

Revisorerna ska granska kommunens verksamheter med fokus på nämndernas ansvar för verksamheten. Revisorerna ska varje år till fullmäktige lämna förslag på ansvarsfrihet för nämnder och styrelse.

S

Sekretess Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter. En handling kan bara sekretessbeläggas om det är uttryckligen tillåtet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Suppleant Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande Se protokollsanteckning.

T

Tilläggsyrkande Tillägg till beslutsförslag. Innebär att det ursprungliga förslaget kvarstår i sin helhet men att en större eller mindre ytterligare del fogas till beslutet. Kan i propositionsordningen både behandlas som en del i beslutet eller genom att separat proposition ställs på tillägget.

Tjänsteperson En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till beslut och verkställa de politiska besluten.

Tjänsteskrivelse Dokument med bakgrundsinformation och förslag till beslut, framtaget av förvaltningen.

U

Upprättad handling En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Uppsiktsplikt, uppsikt Kommunstyrelsen är skyldig att övervaka att andra kommunala organ (t ex bolag, nämnder, kommunalförbund) sköter de uppdrag de fått från fullmäktige. Eventuella avvikelser ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige.

Utskott En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i styrelse eller nämnd.

V

Valteknisk samverkan Två eller flera partier, kan komma överens om att ”lägga ihop” sina fullmäktigemandat för att räknas samman vid fördelning av mandat till nämnder och styrelse.

Verkställighet Att ett beslut eller verksamhet genomförs i enlighet med antagna beslut eller riktlinjer.

Votera, votering Rösta om något. En ledamot kan begära votering efter att flera förslag ställts mot varandra i en propositionsordning. Votering kan göras genom handuppräckning eller genom att var och en av ledamöterna redogör för sin röst. En omröstning ska alltid vara öppen utom i de fall som den handlar om ett personärende.

W

X

Y

Yrkande Förslag under ett politiskt sammanträde. Ett yrkande kan vara formellt; bordläggning eller återremiss. Det kan vara ett avslagsyrkande; att man säger nej till förslaget. Det kan vara ett sakyrkande; att ett alternativt förslag läggs fram. Det kan också vara ett tilläggsyrkande; att något läggs till ett befintligt förslag.

Yttrande Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Z

Å

Återremiss Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans som komplettering eller fortsatt beredning. En återremiss ska ha en motivering som fungerar för en instruktion för den eller de som ska bereda ärendet vidare.

Ä

Ärende Sakfråga som kommunfullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ö

Överklaga, överklagande Kommunala beslut kan överklagas till domstol. Beroende på vad beslutet handlar om, kan reglerna för överklagande skilja sig åt, men generellt sett så kan beslut fattade i fullmäktige, styrelse och nämnd överklagas under tre veckor efter att protokollet justerats. Efter överklagandetiden vinner beslutet laga kraft.

Ordlista som pdf Pdf, 236 kB.

Senast uppdaterad