Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Försörjnings­stöd - ekonomiskt bistånd

I bland kan orsaken till att du behöver stöd från individ- och familjeomsorgen bero på att du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjnings­stöd (socialbidrag).

Om du enbart vill ha upplysningar eller råd gällande din ekonomiska situation kan du vända sig till någon av ekonomihandläggarna.

Om du inte vill uppge ditt namn går det bra att vara anonym.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om hos individ- och familjeomsorgen.

Stödet beräknas enligt en riksnorm som är lika över hela landet och är utformat för att täcka ett hushålls mest grundläggande behov.

Nivån på riksnormen beräknas av Konsumentverket på uppdrag av socialstyrelsen och fastställs årligen av regeringen.

Riksnormen för ett hushåll utgörs av summan av de personliga kostnaderna för samtliga personer i hushållet samt deras gemensamma hushållskostnader.

Riksnormen ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, lek och fritid, dagstidning, telefon och TV-avgift. Försörjningsstödet omfattar även skäliga kostnader för boende, hushållsel, barnomsorg, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsens webbplats

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Beräkna din norm och se om du är berättigad till försörjningsstöd,  Socialstyrelsens webbplatsennes medgivande

Du ska genom biståndet uppnå en skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgsenheten gör en individuell bedömning med hänsyn till skäliga kostnader samt sökandens egna inkomster.

Den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i en hushållsgemenskap beaktas emellertid alltid i en utredning. Utredning om försörjningsstöd görs tillsammans med den sökande som ska kunna styrka sina inkomster, utgifter och tillgångar.

Vid ansökan om försörjningsstöd kontrolleras uppgifter hos försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetslöshetskassa, CSN samt bil- och företagsregister. Övriga kontakter tas efter medgivande.

Om personen som söker om bistånd inte kan uppvisa verifikationer eller medger rätt till att kontrollera lämnade uppgifter, försvåras utredningsarbetet vilket kan komma att innebära grund för avslag på ansökan. Det är sökandens skyldighet att lämna korrekta uppgifter.tan dennes medgivande.

Bankmedel eller andra avyttringsbara tillgångar som till exempel bil kommer att tas med i bedömningen av försörjningsstödet.

Studerande har i regel inte rätt till försörjningsstöd.e.

 • Inkomstuppgifter för de fyra senaste månaderna.
 • Hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra.
 • Verifikationer som styrker betalda utgifter de senaste tre månaderna samt ansökningsmånadens utgifter.
 • Deklaration, samt beslut om slutlig skatt.
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton.es medgivande.

 • Barnbidrag och flerbarnstillägg.
 • Bostadsbidrag
 • Ersättning vid arbetslöshet.
 • Föräldrapenning
 • Lön
 • Pension
 • Sjukpenning
 • Studiebidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdbidrag, skattepliktig del.
 • Andra bidrag

Om du är arbetsför är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande, vara aktivt arbets­sökande och acceptera arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning.

Med aktivt arbetssökande menas att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen, söka alla rimliga arbeten inom pendlingsavstånd eller flytta dit där arbete finns.

Tackar du nej till arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning kan det medföra att försörjnings­stöd inte beviljas.

Om du inte är arbetsför krävs läkarintyg som styrker detta.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut. Ansökan ska handläggas skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta.

Är du berättigad till försörjningsstöd utbetalas detta till ditt bankkonto.

Från det att beslut om försörjningsstöd fattas av handläggaren på enheten för individ- och familjeomsorg till utbetalning sker, dröjer det tre bankdagar.

Om den sökande är missnöjd med ett beslut finns möjligheten att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar lämnas av din handläggare vid individ- och familjeomsorgsenheten.

Vid ansökan om försörjningsstöd förs anteckningar i en personakt. Denna har du rätt att läsa.

Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).

All personal inom individ- och familjeomsorgsenheten har tystnadsplikt och får ej lämna ut uppgifter om sökanden till obehöriga utan dennes medgivande.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ansökan om fortsatt försörjningsstöd.pdf Pdf, 386.2 kB, öppnas i nytt fönster. 386.2 kB 2021-08-13 13.45
Ansökan om försörjningsstöd.pdf Pdf, 473.1 kB, öppnas i nytt fönster. 473.1 kB 2021-08-13 13.45
Jobbsökarlista.pdf Pdf, 271.2 kB, öppnas i nytt fönster. 271.2 kB 2021-08-13 13.45

Kontakt

Hör av dig i god tid vid nyansökan. Det kan ta 2–3 veckor innan du får en besökstid.

Individ- och familjeomsorgen
Adress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Öppettider reception vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30

Hitta till IFO

Sidan är uppdaterad