Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Försörjnings­stöd - ekonomiskt bistånd

I bland kan orsaken till att du behöver stöd från individ- och familjeomsorgen bero på att du hamnar i en ekonomiskt besvärlig situation. Då kan du ansöka om försörjnings­stöd (socialbidrag).

Om du enbart vill ha upplysningar eller råd gällande din ekonomiska situation kan du vända sig till någon av ekonomihandläggarna.

Om du inte vill uppge ditt namn går det bra att vara anonym.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som du ansöker om hos individ- och familjeomsorgen.

Stödet är beräknat enligt en riksnorm som är lika över hela landet och är utformat för att täcka mest grundläggande behovet i ett hushåll.

Konsumentverket på uppdrag av socialstyrelsen beräknar nivån på riksnormen. Regeringen fastställer normen årligen.

För ett hushåll utgör riksnormen summan av de personliga kostnaderna för samtliga personer i hushållet samt deras gemensamma hushållskostnader.

Riksnormen ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, förbruknings­varor, hälsa och hygien, lek och fritid, dagstidning, telefon och TV-avgift. Försörjningsstödet omfattar även skäliga kostnader för boende, hushållsel, barnomsorg, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon samt medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa.

Riksnormen för försörjningsstöd, Socialstyrelsens webbplats

Alla som bor i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.

Beräkna din norm och se om du är berättigad till försörjningsstöd,  Socialstyrelsens webbplatsennes medgivande

Du ska genom biståndet uppnå en skälig levnadsnivå. Individ- och familjeomsorgsenheten gör en individuell bedömning med hänsyn till skäliga kostnader samt sökandens egna inkomster.

Den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i en hushålls­gemenskap blir alltid beaktad i en utredning. Utredning om försörjningsstöd gör vi tillsammans med den sökande som ska kunna styrka sina inkomster, utgifter och tillgångar.

Vid ansökan om försörjningsstöd blir uppgifter kontrollerade hos försäkringskassa, arbetsförmedling, arbetslöshetskassa, CSN samt bil- och företagsregister. Övriga kontakter tar vi efter medgivande.

Om personen som söker om bistånd inte kan uppvisa verifikationer eller medger rätt till att kontrollera lämnade uppgifter, blir utredningsarbetet försvårat, vilket kan komma att innebära grund för avslag på ansökan. Det är sökandens skyldighet att lämna korrekta uppgifter.

Bankmedel eller andra avyttringsbara tillgångar som till exempel bil blir med med i bedömningen av försörjningsstödet.

Studerande har i regel inte rätt till försörjningsstöd.

 • Inkomstuppgifter för de fyra senaste månaderna.
 • Hyreskontrakt samt kvitto på betald hyra.
 • Verifikationer som styrker betalda utgifter de senaste tre månaderna samt ansökningsmånadens utgifter.
 • Deklaration, samt beslut om slutlig skatt.
 • Kontoutdrag från samtliga bankkonton.

 • Barnbidrag och flerbarnstillägg.
 • Bostadsbidrag
 • Ersättning vid arbetslöshet.
 • Föräldrapenning
 • Lön
 • Pension
 • Sjukpenning
 • Studiebidrag
 • Underhållsstöd
 • Vårdbidrag, skattepliktig del.
 • Andra bidrag

Om du är arbetsför är du skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande, vara aktivt arbets­sökande och acceptera arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning.

Med aktivt arbetssökande innebär att du ska vara inskriven på arbetsförmedlingen, söka alla rimliga arbeten inom pendlingsavstånd eller flytta dit där arbete finns.

Tackar du nej till arbetsförmedlingens erbjudande om sysselsättning kan det medföra att försörjnings­stöd inte kan bli beviljat.

Om du inte är arbetsför behöver du ett läkarintyg som styrker detta.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd och få ett beslut. Vi handlägger ansökan skyndsamt, men det finns ingen regel om exakt hur många dagar handläggningen får ta.

Är du berättigad till försörjningsstöd får du detta utbetalat på ditt bankkonto.

Från det att handläggaren på enheten för individ- och familjeomsorg beslutat om försörjningsstöd till utbetalning sker, dröjer det tre bankdagar.

Om den sökande är missnöjd med ett beslut finns möjligheten att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du av din handläggare vid individ- och familjeomsorgsenheten.

Vid ansökan om försörjningsstöd skriver vi ner anteckningar i en personakt. Denna har du rätt att läsa.

Dina uppgifter blir behandlade enligt personuppgiftslagen (PUL).

All personal inom individ- och familjeomsorgsenheten har tystnadsplikt och får ej lämna ut uppgifter om sökanden till obehöriga utan dennes medgivande.

Kontakt

Hör av dig i god tid vid nyansökan. Det kan ta 2–3 veckor innan du får en besökstid.

Telefontid handläggare: Vardagar 8.30–9.30
Telefon: 0591-641 00

Individ- och familjeomsorgen
Besöksadress: Sikforsvägen 15, Hällefors
Receptionens öppettider: Vardagar 10–12
Telefon: 0591-643 20

Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett meddelande i receptionen så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Hitta till IFO

Senast uppdaterad