Översiktsplan och detaljplaner

Kommunen ansvarar för den fysiska planeringen. Fysisk planering handlar om hur mark-och vattenområden ska användas samt var infrastruktur och bebyggelse placeras och hur den utformas. Kommunens fysiska planering regleras i huvudsak av Plan-och bygglagen (PBL). Översiktsplanering med fokus på framtiden Under 2021 har vi rekryterat samhällsplanerare som bland annat börjat arbeta mer övergripande proaktivt med all yta i kommunen, både land och vatten. Tidigare har fokus legat mer på enskilda byggnader och kvartersnivå, nu lyfter vi blicken ytterligare och samtidigt tittar vi även framåt, skapar strategier och handlingsplaner över en längre tid. Mer proaktivt och långsiktigt med en tydligare riktning framåt och ett större fokus på helheten. Det här görs dels då behovet har identifierats, dels genom en lagändring som ställer större krav på löpande översiktlig planering. Tidigare har arbetet varit mer statiskt där ställningstaganden kan finnas kvar långt efter de slutat vara aktuella, medan vi nu jobbar mer övergripande för att följa med i samhällsutvecklingen och skapa bättre förutsättningar för att bo och verka i kommunen.   Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas. Översiktsplanen innehåller bland annat information om hur kommunen vill utveckla stads- och landsbygd, vilka områden som är lämpliga att bebygga, och vilka områden som av olika anledningar inte är lämpliga att bebygga. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande i detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen ska bidra till en god miljö och främja en hållbar utveckling. Detaljplan En detaljplan upprättas i regel när ny bebyggelse ska uppföras inom en tätort eller annan sammanhållen bebyggelse. Detaljplanen reglerar i detalj vad du får och inte får bygga inom ett avgränsat område, ett så kallat planområde. Exempelvis kan en detaljplan reglera var bebyggelse ska finnas, vilken omfattning den får ha samt hur den får se ut. Detaljplanen reglerar även vad som är allmän plats, kvartersmark och vattenområde. En viktig del i ett detaljplanearbete är att göra avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Områdesbestämmelser En områdesbestämmelse är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Kommunen kan reglera mark-och vattenanvändningen för ett område som inte är detaljplanelagt om det omfattas av ett riksintresse eller om mark-och vattenanvändningen behöver regleras för att säkerställa översiktsplanens syften. En områdesbestämmelse kan även reglera omfattningen på fritidshus och i vilken mån det behövs bygglov för vissa åtgärder. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text Relaterad information Plan och bygglagen på Riksdagens webbplats Översiktsplanering på Boverkets webbplats Detaljplanering på Boverkets webbplats Områdesbestämmelser på Boverkets webbplats

Sidan är uppdaterad