Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Översiktsplan för Hällefors kommun

Kommunen tar fram en översiktsplan för att visa den önskade inriktning för mark- och vattenanvändningen i hela kommunen ur ett långsiktigt perspektiv.

Översiktsplan för Hällefors kommun

Översiktsplanen har dagens befolkningsutveckling som utgångspunkt för att skapa riktlinjer för kommande planering. Planen ska skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Hällefors kommun genom att hänvisa olika typer av markanvändning till de platser som är bäst lämpade.

Planen ska bland annat utreda framtida bostads- och verksamhetsområden, lokalisera värdefulla tätortsnära grönområden, utreda lämplig utvidgning av industrimark samt utveckling av kommunens tätorter och landsbygden.

Tidshorisonten för den nu aktuella översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Syftet med tillägget till översiktsplanen är att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. De utpekade områdena är vägledande vid efterföljande prövning i det enskilda fallet, dvs. de kan utgöra ett särskilt skäl vid bedömningen av om ett upphävande av eller en dispens från strandskyddet avser ett område som uppfyller kriterierna i 7 kap. 18 e § MB.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Servicecenter
0587-55 00 40
servicecenter@sbbergslagen.se

Om du söker en specifik person som du vet namnet på, ring
Samhällsbyggnad Bergslagens växel
0587-55 00 00

Sidan är uppdaterad