jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Ansök om plats, säg upp plats på fritidshem

Fritidshem erbjuds till barn vars vårdnadshavare förvärvs­arbetar eller studerar till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. För fritidshemsbarn upphör skolbarnomsorgen samtidigt som vårdnadshavarna blir föräldralediga eller arbetslösa.

Syskon har förtur. Ett yngre barn går före ett äldre barn, födelsedatum avgör placeringen i kön.

Kommunen är skyldig att ta emot ett barn från en annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare önskar det och det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Kommunen får då ersättning från barnets hemkommun. Bestämmelsen innebär dock inte att barn som bor växelvis hos sina föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att gå växelvis i de olika kommunernas verksamheter. En sådan skyldighet saknas i det offentliga skolväsendet.

Barn som tidigare gått på kommunal förskola förs automatiskt över till skolbarnomsorg från och med vecka 32. Vårdnadshavare som inte haft barnomsorg i kommunen tidigare gör en ansökan om plats på fritidshem via ett formulär här på webbplatsen senast fyra månader före det datum plats önskas.

Sök plats på fritidshem

Plats inom kommunen garanteras inom fyra månader efter anmälan om föräldrarna inte angett annat datum.

Lämna in tider

Alla vårdnadshavare måste lämna in sina arbets- eller studietider innan barnet börjar. Schemat ska lämnas in före inskolningens slut. Uppgifter om barnets tider lämnas så noggrant som möjligt via Infomentor. Barnets vistelsetid fastställs utifrån föräldrarnas arbetstid och restid. Ändring av schema ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Infomentor

Lämna in inkomstuppgifter

Avgiften grundas på de vuxnas sammanlagda inkomster före skatt. Inkomstuppgifter lämnas via Infomentor eller på blanketten inkomstförfrågan. Ändring av inkomst ska anmälas före den 15:e månaden innan.

Inkomstförfrågan för förskola och fritidshem

Inskolning

Barn som tidigare gått på förskola och ska börja förskoleklass/fritids får besök av blivande pedagoger under vårterminen innan de börjar i förskoleklass/fritids. Förskolorna besöker också förskoleklasserna. Vårdnadshavare får erbjudande från förskoleklasserna/fritidshemmen om inskolningar under vissa veckor. Information om fritidshemmens regler och rutiner skickas hem till alla blivande förskoleklassbarn i samband med skolstart.

Skolskjuts

Elever placerade vid fritidshem har inte rätt till skolskjuts. Det är vårdnads­havaren som ansvarar för att lämna och hämta barnet vid fritidshemmet.

Försäkring

Alla barn som går i den kommunala barnomsorgen är försäkrade för olycksfall dygnet runt.

www.hellefors.se/forsakring.html

Öppet under semestertider

Under sommarlov och jullov avgör behovet hur många fritidshem som håller öppet samt vilka.

Öppet under planeringsdagar

Några dagar per läsår har verksamheten planeringsdagar för samtlig personal, utöver de studiedagar som ges i samband med terminsstart och terminsavslut. Under dessa planeringsdagar är fritidshem stängda. Vårdnadshavare som är i behov av barnomsorg erbjuds då plats på annat fritidshem i kommunen efter kontakt med rektor.

När en plats inom skolbarnomsorgen sägs upp, ska anmälan ske via kommunens webbformulär senast en månad i förväg. Uppsägningstiden är en månad. Vid arbetslöshet är det ingen uppsägningstid för skolbarnomsorg, men du måste ändå komma ihåg att säga upp platsen.

Uppsägning av plats under sommaren kan inte göras för normal ledighet (semester, ferieuppehåll med mera) eller vid byte av omsorgsform, då fortsatt behov finns. Eftersom du betalar avgift för rätten till en bestämd plats, betalar du också under sommaren även om ditt barn är ledigt.

Säg upp plats på fritidshem

Dokument

Kontakt

Jessica Rosö, skoladministratör
Telefon: 0591-641 68
E-post: jessica.roso@hellefors.se

Sidan är uppdaterad