Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Brandfarlig vara

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd från kommunen vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Bergslagens Räddningstjänst är den myndighet som handlägger dessa ärenden i Karlskoga, Kristinehamn, Filipstad, Degerfors, Hällefors och Storfors kommuner. Tillsyn över hantering av brandfarlig och explosiv vara utförs också av Bergslagens Räddningstjänst.

Brandfarliga varor definieras allmänt som gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid 20 °C, vätskor med en flampunkt under 100 °C samt brandreaktiva varor som anges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Se MSBFS 2010:4 för mer exakt definition av brandfarliga och explosiva varor.

Syftet med lagens krav på tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att hanteringen kan ske på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav.

Det finns undantag från tillståndsplikten för hantering av mindre mängder brandfarliga varor för vissa typer av anläggningar. Dessa finns redovisade i föreskrifterna om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, SÄIFS 1995:3.

Kontakt

Senast uppdaterad