jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Starta pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades familjedaghem eller dagmamma. Det är ett alternativ till förskola och fritidshem.

Ingas barnomsorg Ugglan

Hälsovägen 3, Hällefors Telefon: 070-299 28 89

Hällefors kommun tar skälig hänsyn till vårdnadshavares önskemål om verksamhetsform. Kommunen strävar efter att i stället för förskola eller fritidshem kunna erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnads­havare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Vidare ska var och en som verkar inom pedagogisk omsorg främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek. För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Hällefors kommun har tillsyn över pedagogisk omsorg och följer systematiskt upp och utvärderar all sådan verksamhet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i sådan verksamhet skall kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Kommunen innehar rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheter.

Avgift tas ut för plats inom pedagogisk omsorg. Maxtaxan gäller för all verksamhet. Om någon enskilt driven verksamhet vill ta ut en lägre föräldraavgift är det möjligt. Det påverkar inte kommunens bidrag till verksamheten.

Önskas ytterligare information om förändringarna eller vill du starta en enskild pedagogisk omsorgsverksamhet i Hällefors kommun kontakta då förskolans rektor.

Blanketter

Kontakt

Helen Hansson, rektor Lärkan
Telefon: 0591-642 28
E-post: helen.hansson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad