jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Inflytande och föräldra­samverkan

Barn och elever ges inflytande över utbildningen. De stimuleras fortlöpande att aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.

Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av gemensamt intresse.

En elev som har utsetts till elevskyddsombud får den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Detsamma gäller elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att företräda andra elever i frågor om utbildningen.

Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet erbjuds möjlighet till inflytande över utbildningen.

Vid varje förskole- och skolenhet finns ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Där behandlas frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för dig och barnen/eleverna.

Inom dessa forum informeras du som vårnadshavare om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där. Du ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektor och förskolechef ansvarar för verksamheternas forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. De informeras också om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektor eller förskolechef ansvarar för att sådan information lämnas.

Sidan är uppdaterad