jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Kvalitets­arbete förskola

Alla som arbetar i förskolan följer upp verksamheten systematiskt och kontinuerligt. De analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planeras och utvecklas utbildningen.  

Kvalitets­arbetet på enhetsnivå genomförs under medverkan av förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan och deras vårdnadshavare ges möjlighet att delta i arbetet. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs.

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i Skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras.

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten, ser vi till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Kommunen innehar skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Synpunkter och klagomål

Sidan är uppdaterad