Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Övriga bolag och stiftelser

Övriga bolag och stiftelser i Hällefors kommun är Kommuninvest ekonomisk förening, Rinmanstiftelsen och Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan.

Kommuninvest ekonomisk förening

År 1992 bildades Kommuninvest ekonomisk förening och dess vision är att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen, såsom för egen skuld, från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.

Kommuninvest har inget vinstsyfte, utan ändamålet är att bereda medlemmarna ekonomisk nytta. Efter nödvändig konsolidering tillförs medlemmarna resultatet. Medlemskap i Kommuninvest bygger på frivillighet och affärsmässighet. I slutet av år 2013 var totalt 278 kommuner och landsting av totalt 310 medlemmar i föreningen.

Kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB är ett helägt dotterbolag till föreningen och ägs av Kommuninvests medlemskommuner. Bolaget erbjuder ägarna effektiv finansförvaltning med fokus på utlåning och rådgivning. Finansiering sker på den svenska och internationella kreditmarknaden. Som kommunägt bolag regleras verksamheten av kommunallagen. Huvudkontoret har sitt säte i Örebro.

Rinmanstiftelsen

Rinmansstiftelsens övergripande mål är att kommunen och näringslivet gemensamt inom stiftelsen ska verka för spridning av och kunskap om teknik och ingenjörskonst. Stiftelsens huvuduppgift är att främja forskning och utveckling inom främst området material och produktionsteknik. Hällefors kommun äger 46 % av stiftelsekapitalet.

Stiftelsen förvaltar egendom i form av maskiner och undervisningsmaterial, som hyrs ut till Rinman Education AB (helägt dotterbolag till stiftelsen). Rinmanstiftelsens verksamhet bedrivs i Hällefors, i lokaler som ägs av Ovako Hellefors AB.

Stiftelsen måltidsmuseum i Grythyttan

Hällefors kommun äger 9,09 % av stiftelsekapitalet. Stiftelsen bildades 2002 på initiativ av Hällefors kommun, Lantbrukarnas riksförbund LRF, Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR och Restaurangfacket HRF samt Måltidsakademien. Syftet med stiftelsen är att vara med i arbetet att skapa ett europeiskt center för måltid i Grythyttan

Senast uppdaterad