Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Anvisningar mätarbrunn

Anvisningar för vilka krav som ställs på mätarbrunnar. Mätarplats Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, andra stycket, s.17 Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera underhålla samt till och frånkoppla mätare. Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, fjärde stycket, s.17 Utrymmet skall anordnas så, att mätaren är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre åverkan samt så, att mätaren inte tynger och därigenom skadar ledningen. Utrymmet för mätaren bör vara belyst. Vid mätarplatsen bör golv och närbeläget väggparti utföras så, att det tål spill och läckage av vatten. Det är önskvärt att golvavlopp finns. För utrymmen för mätare med DN 50 och större förutsätts att golvavlopp finns, eftersom den vattenvolym som strömmar ut vid byte av större mätare i praktiken inte kan fångas upp i hinkar eller andra kärl. Utrymmet måste vara ventilerat för att undvika kondens och mögel. Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.1 Allmänt, sjätte stycket, s.17 Fastighetsägare skall enligt 20§ LAV vårda mätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Enligt 18§ LAV är huvudman inte skyldig att låta en fastighet vara inkopplad till den allmänna VA-anläggningen om fastighetsens VA-installation har väsentliga brister. Fastighetsägaren bör därför fortlöpande se till och underhålla installa­tionen så att den i huvudsak bibehåller de egenskaper den hade som ny, till exempel skall avstängningsventiler kring mätaren hållas i funktions­dugligt skick. Svenskt Vatten P100, 3. Mätarplats, 3.5.1 Mätarbrunn, s.23 För mätare från och med Q3 2,5 m³/h till och med Q3 16 m³/h, alternativt från och med Qn 1,5 m³/h till och med Q3 10 m³/h, utförs särskild mätarbrunn, om inte mätaren kan placeras i byggnad. Mätarbrunn placeras inom ej biltrafikerat område. Mätarbrunn utförs med: Invändig diameter >1200 mm för en mätare, enligt våra rekommendationer skall mätaren finnas i en teleskopanordning. Invändig diameter >1500 mm för två mätare. Fri nedstigningsöppning med en diameter av >600 mm. Eventuellt låsbar och överfalsad, värmeisolerad och lätt manövrerbar lucka, placerad 100-200 mm över markytan. Tillförlitligt avlopp alternativt vattentätt utförande. Tydlig markering med skylt på stolpe. Vid brunn för tre eller flera mätare utförs brunn med mått och eventuellt ytterligare utrustning efter anvisningar från VA-anläggningens huvudman. Installeras fast stege skall denna vara av korrosionshärdigt material. Mätarplats inomhus För mätarplats inomhus gäller följande: Mätare inomhus skall vara fritt från alla föremål, 600 mm framför och 700 mm ovanför vattenmätaren. Mätarplatsen skall vara upplyst. Vattnet i fastigheten kommer att vara avstängt medan arbetet pågår, ca 15 min. Mätarkonsolen skall sitta minst 500 mm upp från golv eller mark och max 1000 mm, se bild. Det skall finnas avstängningsventil före och efter mätaren. Kontrollera att jordledning för elektrisk installation inte är ansluten till vatten­ledningen. Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Akuta ärenden utanför telefontid 019-14 76 42 Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg   Text

Senast uppdaterad