Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kulturmiljöer och kulturhistoriska byggnader är viktiga både i stad och på landsbygden. Men vad är det egentligen som gäller vid byggfrågor? Här får du en översikt. Varför är kulturmiljöer viktiga? Kulturmiljöerna ger stad och landsbygd karaktär och skönhetsvärden. De är historiska dokument som berättar om något om vår samhällsutveckling, om en viss samhällsgrupp eller om en stadsdel. Stora skiften i människan historia blir synligt i fysisk form i byggnader och bebyggelsemönster. Kulturmiljöerna är en resurs för framtiden som kan bidra till att ge en plats identitet och attraktivitet. Kulturmiljön angår alla: vi har alla rätt att få en del av vår historia bevarad i byggnader och landskap. Vad behöver jag ta hänsyn till i en byggnad med kulturhistoriskt värde? En del byggnader har kulturhistoriskt värde och är därför skyddade enligt lag. Om du ändrar en sådan byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. Om du äger en byggnad med kulturhistoriska värden behöver du se till att den vårdas och renoveras varsamt med material och metoder som behåller byggnadens karaktärsdrag. Ofta behöver du ansöka om bygglov eller göra en anmälan om du vill göra ändringar på byggnaden. Hur vet jag om byggnaden har kulturvärden? En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om de inte är särskilt gamla. En byggnad eller ett område kan också vara särskilt värdefulla även om de inte har blivit utpekade som det. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden. Kontakta oss om du är osäker på om din byggnad har kulturhistoriska värden. K-märkning och skydd Ordet K-märkt används ofta i dagligt tal men har ingen formell betydelse. I vår lagstiftning används andra begrepp: Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas i en detaljplan med skyddsbestämmelser och markeras då med bokstaven q. Särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan också skyddas enligt Kulturmiljölagen genom att utses till byggnadsminnen. Deras värde är en nationell angelägenhet. Kyrkor och kyrkotomter är alltid skyddade kulturmiljöer enligt Kulturmiljölagen. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Värdefulla kulturpräglade landskapsavsnitt kan förklaras som kulturreservat enligt Miljöbalken. Vad är varsamhetskravet? Varsamhetskravet i plan- och bygglagen gäller alla byggnader - både invändigt och utvändigt. Det gäller oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte. Kravet finns för att byggnaders kvaliteter ska bevaras vid ändringar. Vid en bygglovsansökan tar kommunen ställning till att kravet om varsamhet har tillgodosetts. Varsam renovering är att alltid utgå ifrån byggnadens karaktär och särart. Den som ska göra en varsam ändring behöver lära känna huset och ta reda på dess historia genom att titta på foton av hur det såg ut förr eller lära sig vad som är typiskt för arkitekturstilen. Hur ser huset ut? Vad är karaktäristiskt? Är det tegelfasaden, det branta takfallet, de äldre träfönstren eller kanske den tidstypiska snickarglädjen. I vissa fall kan det vara svårt att byta ut material till exakt samma som originalet men då får man försöka hitta ersättningar som gör att byggnadens karaktär ändå är kvar. PBL 8 kap. 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Vad betyder förvanskningsförbudet? För särskilt värdefulla byggnader och områden gäller även förvanskningsförbudet. Det gäller alltid även vid åtgärder invändigt som inte kräver bygglov. Det är byggherrens ansvar att förvanskningsförbudet följs. PBL 8 kap. 13 § En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Första stycket ska tillämpas också på: Anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §. Tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. Allmänna platser. Bebyggelseområden. Vad är förvanskning? Förvanskningsförbudet innebär ett förbud mot förvanskning - inte förändring. Definitionen av förvanskning är att karaktärsskapande egenskaper går förlorade. Vilka egenskaper är det som gör byggnaden särskilt värdefull? Detta måste utredas först. Om en väsentlig egenskap försvinner, då är det en förvanskning. Kontakta oss för bygglovsfrågor och få råd och vägledning kring vad som kan bli en förvanskning. Ofta går det att komma fram till bra lösningar som inte förvanskar det som är värdefullt. Vilka byggnader är särskilt värdefulla? Det finns ingen exakt definition av vad som utgör en särskilt värdefull byggnad eller bebyggelseområde. För att en byggnad ska betraktas som särskilt värdefull krävs det att byggnadens värde är så stort att dess bevarande kan sägas utgöra ett allmänt intresse. Särskilt värdefull kan en byggnad eller miljö vara om den till exempel är representativ för en tidsepok eller en företeelse, om den har betydelse för utvecklingen kulturhistoriskt, arkitektoniskt eller tekniskt, om den berättar om tidigare sociala villkor eller är högt värderat i en lokal opinion. Det handlar alltså inte alltid om vacker arkitektur eller enskilda byggnader av monumental karaktär utan också om byggnader och miljöer som berättar om historiska skeden och hur människor har levt. Kulturmiljö på webbplatsen för Länsstyrelsen i Örebro Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad