Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglovsprocessen

Så här går bygglovsprocessen till. Här får du en översikt över bygglovsprocessen från ansökan till när byggnaden får börja användas. Du får tips inför din ansökan och kan se vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Innan du kan börja bygga behöver du ha fått ett startbesked för att få påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov.

Om du bara behöver göra en anmälan för din byggåtgärd så ser processen lite annorlunda ut.

Processen för byggåtgärder som kräver anmälan

Så här ser processen för att få ett bygglov ut.

Ansökan > fullständiga handlingar > bygglovsbeslut > ev. tekniskt samråd > startbesked > ev. arbetsplatsbesök > ev. slutsamråd > slutbesked - byggnaden får börja användas

Ansökan > fullständiga handlingar > bygglovsbeslut > ev. tekniskt samråd > startbesked > ev. arbetsplatsbesök > ev. slutsamråd > slutbesked - byggnaden får börja användas

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra kräver bygglov eller anmälan. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din ansökan.

Vad får jag bygga?

Nästa steg är att ta reda på vad som får byggas på den tänkta platsen. I Länskartan kan du se om tomten ligger inom detaljplanerat område. I så fall finns det bestämmelser över vad du får bygga.

Länskarta Örebro län

Detaljplanen beskriver bland annat:

  • Vad du får bygga inom ett område.
  • Hur stora byggnaderna får vara.
  • I vissa fall också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov, för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Förhandsbesked

Mitt ansvar som byggherre

Det är du som sökande eller beställare som blir byggherre. Det innebär att du är ansvarig för att lagar och förordningar följs. Det gäller oavsett om det är du själv som utför jobbet eller om du låter någon annan göra jobbet.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om bygget är mer komplicerat behöver du en kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan. Förslag på kontrollansvarig lämnar du tillsammans med din ansökan.

Byggherre och kontrollansvarig

Kontrollplan

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation.

Ansök om bygglov

Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Hämta en blankett

När vi fått din ansökan får du en bekräftelse på att vi tagit emot den. Du kan ibland behöva komplettera din ansökan med fler handlingar. Vi meddelar dig i så fall vilka handlingar det gäller.

Synpunkter från grannar

Om din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kommer dina grannar att få möjlighet att ge sina synpunkter på det som ska byggas eller ändras. Oftast är det kommunens bygglovshandläggare som kontaktar grannarna. Grannarna får då några veckor på sig att lämna sina synpunkter.

Grannars yttrande eller medgivande vid bygglov

Hur lång tid tar det?

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett. Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När ditt ärende har granskats så tar vi ett beslut om lov och meddelar dig. Om din ansökan beviljas med startbesked får du börja bygga först fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Annars blir du kallad till ett tekniskt samråd.

Bygglovet gäller i fem år förutsatt att du börjat bygga eller ändra inom två år från att beslutet togs.

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans ha ett tekniskt samråd. Då bjuds du som byggherre och kontrollansvarig in till ett möte där vi går igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

Du får påbörja din ändring eller nybyggnation fyra veckor efter det att lovbeslutet tillkännagivits och du fått ditt startbesked. Det gäller för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan. Vid mer komplicerade byggen får du startbeskedet efter att du har haft ett tekniskt samråd med oss. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovsbeslutet.

Om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus kan du behöva göra en utstakning. Det står i så fall i startbeskedet.

Utstakning

Om du påbörjar en åtgärd innan du har fått ett startbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift eller att du får återställa det du byggt.

Vid större ändringar och nybyggen besöker vi arbetsplatsen under projektets gång. Tillsammans med dig och kontrollansvarig går vi igenom kontrollplanen och ser till att bygglovet, lagar och regler följs.

Slutsamråd är ett möte som hålls när ändringar och nybyggnationer, som inletts med tekniskt samråd, ska avslutas. Du behöver kontakta byggnadsnämnden i god tid för att boka tid för slutsamråd. På slutsamrådet går vi bland annat igenom om bygglovet följts och eventuella intyg, kontrollplanen och utlåtande från kontrollansvarig.

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från nämnden. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Om du använder bygget innan du har fått ett slutbesked kan det innebära att du får betala en sanktionsavgift.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad