Cisterner

Den som äger en cistern för olja eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroll sker på rätt sätt. Alla cisterner som rymmer mer än en kubikmeter, oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark måste besiktas regelbundet. Kontrollen ska minska risken för att olja läcker ut och förorenar mark, vatten eller avloppsnätet. Nyinstallation eller uppställning av cistern Vid installation eller uppställning av nya cisterner ska miljökontoret kontaktas. Krav på anmälan gäller för: Cisterner i och ovan mark med volym större än 1 m³, med tillhörande rörledningar. Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. Cisterner inom vattenskyddsområde Det finns speciella krav för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde. Anmäl cisterner som tas ur bruk Cisterner som tas ur bruk ska anmälas till miljökontoret. När en markförlagd cistern grävs bort måste en kontroll av marken omkring cisternen göras för att se om marken är förorenad. Om så är fallet ska förorenad jord grävas bort och lämnas som farligt avfall. Miljökontoret ska informeras om att förorenad mark upptäckts. Om du ersätter oljeuppvärmningen med att sätta in en värmepump måste du anmäla till miljökontoret att du ska sätta in en värmepump. Upptäckt av cistern vid schaktarbete Om en cistern upptäcks vid gräv- och schaktarbeten i mark finns det saker du måste tänka på, bland annat att ta kontakt med miljökontoret, se informationsbladet ”Upptäckt av oljecistern vid schaktarbete”. Relaterade e-tjänster Cistern - redovisa installation eller anmäla att cistern tas ur bruk Anmäla/ansöka om att installera värmepump Relaterad information Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Cisterner och Rörledningar Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad