jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser

Det övergripande syftet med områdesbestämmelserna kring sjöarna i Hällefors var att begränsa utbyggnaden av bostäder för att på så vis hålla ner kostnaderna, men samtidigt kunna erbjuda en enklare form av fritidsboende. Detta syfte har idag spelat ut sin roll och visionen är en annan. Kommunens intentioner, utredningarnas rekommendationer och slutsatser samt kommunstyrelsens beslut ligger till grund för detta planarbete.

Vad händer i processen?

Just nu undersöks möjligheten att ta bort de bestämmelser som reglerar hur stort man får bygga runt flera av sjöarna i kommunen. Det görs för att underlätta möjligheten att omvandla sitt fritidsboende till permanentboende.

Samtliga arbeten med att upphäva de 10 områdesbestämmelserna kring sjöar i Hällefors har varit ute på samråd under slutet av 2020. Efter samrådet bedömdes det att kommunen kunde fortgå med upphävandet av områdesbestämmelser för ett antal av sjöarna.

Aktuella områdesbestämmelser

De områdesbestämmelser som vi just nu arbetar vidare med finns vid sjöarna:

Under samrådet framkom flera synpunkter på förslagen att upphäva områdesbestämmelserna, återkommande synpunkter var på påverkan av vatten och dricksvatten.

Ett upphävande av områdesbestämmelserna behöver belysa konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet med avseende på ett ökat bebyggelsetryck och anordnande av enskilda vatten- och avloppslösningar. Genom den bebyggelsestruktur som finns inom områdesbestämmelserna behöver konsekvensutredningen redovisa risken att dricksvattentäkter förorenas av närliggande avloppsanläggningar i samband med omvandling från fritidsbebyggelse till permanent bebyggelse.

För de aktuella områdesbestämmelserna har fördjupade utredningar för att omvandla befintliga regler gällande byggnation kring sjöar utförts under 2022. Utifrån dessa fördjupade utredningar har kommunen valt att för tillfället fokusera på upphävande av två av de fem aktuella områdesbestämmelserna.

De två områdesbestämmelser som nu ska beslutas om upphävande är del av Sör-Älgens camping och Södra Torrvarpen.

Arbetet med övriga aktuella områdesbestämmelser för Saxen, Sör-Älgen och Norr-Älgen tas upp under 2023.

Övriga områdesbestämmelser

Övriga områdesbestämmelser som var med under samrådet är Örlingen, Gränsjön, Lundsfjärden, Stor- och lillsången och Halvtron.

För Stor- och Lillsången och Halvtron har det bedömts att det behöver upprättas en detaljplan för att kunna gå vidare, därför har ärendena avslutats.

Efter att arbetet med de aktuella områdesbestämmelserna har färdigställts planeras arbetet återupptas och samma fördjupade utredningar att göras vid Örlingen, Gränsjön och Lundsfjärden.

För mer information

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Hannes Jonsson, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 33
hannes.jonsson@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad