jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser OA_5

Syftet är att upphäva del av områdesbestämmelsen OA_5 och möjliggöra för omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

Planområdet är beläget öster om Hällefors tätort, strax söder om Sör-Älgens camping.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Hällefors kommun.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs upphävandet med ett utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Upphävandet av del av områdesbestämmelser har överlämnats till Bygg- och miljönämnden för beredning, därefter går upphävandet vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Antagandehandlingar

Utredningar

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning pågick mellan 7 november – 30 november 2022.
  • Samråd pågick mellan 16 november – 18 december 2020.

Överklagandeperiod

Ett upphävande av del av områdesbestämmelse vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Lindesbergs kommuns anslagstavla om beslutet att upphäva del av områdesbestämmelse inte överklagas.

Ytterligare upplysningar

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Hannes Jonsson, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 33
hannes.jonsson@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad