Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Pågående planarbeten

Här finns de detaljplanearbeten som just nu arbetas fram. Planerna är i olika stadier av detaljplaneprocessen och uppdateras allt eftersom att arbetet fortskrider.

Pågående planarbeten går även att se via länskartan genom att tända lagret aktuella planarbeten. Länskartan går att nå från gällande detaljplaner. Där går även att hitta alla detaljplaner som har fått laga kraft.

Gällande detaljplaner

Samråd

Inga detaljplaner är för närvarande ute på samråd.

Granskningshandlingar arbetas fram

Detaljplan för Klockarhagen 2:1 m.fl. Hällefors centrum

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Upphävande av områdesbestämmelser OA_3_3A_3B

Upphävande av områdesbestämmelser OA_4

Upphävande av områdesbestämmelser OA_6

Granskning

Inga detaljplaner är för närvarande under granskning.

Antagandehandlingar arbetas fram

Inga antagandehandlingar arbetas fram just nu.

Antagande

Inga detaljplaner ligger för antagande.

Laga kraft

Upphävande av del av områdesbestämmelser OA_05

Överklagade detaljplaner

Upphävande av områdesbestämmelser OA_10

Senast uppdaterad