Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser OA_10

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_10 för att möjliggöra omvandling av fritidsbebyggelse till permanentbostäder.

Områdesbestämmelsen är belägen vid sjön Södra Torrvarpen. Planområdet avgränsas av områdesbestämmelsens plangräns. Den största delen av planområdet återfinns på den västra sidan av sjön, men även i nordost och norr.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan för Hällefors kommun.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms ha ett större intresse för en bredare allmänhet, på grund av detta handläggs upphävandet med ett utökat förfarande (enligt plan- och bygglagen PBL 2010:900). Utökat planförfarande innebär bland annat att beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige i kommunen.

Upphävandet av områdesbestämmelsen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan i den betydelsen som avses i lagen och behöver därför inte innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

Vad händer i processen?

Upphävandet av områdesbestämmelser har överlämnats till Bygg- och miljönämnden för beredning, därefter går upphävandet vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Delar i processen med senast händelse överst:

  • Antagandehandlingar och granskningsutlåtande har lämnats för beredning om antagandebeslut.
  • Granskning pågick mellan 7 november – 30 november 2022.
  • Samråd pågick mellan 16 november – 18 december 2020.

Antagandehandlingar

Utredningar

Överklagandeperiod

Ett upphävande av områdesbestämmelsen vinner laga kraft 3 veckor efter att beslutet om antagandet publicerats på Hällefors kommuns anslagstavla om beslutet att upphäva områdesbestämmelse inte överklagas.

Ytterligare upplysningar

Isabella Lohse, enhetschef stadsbyggnadskontoret
Telefonnummer: 0581-830 05
Isabella.lohse@sb-bergslagen.se

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad