Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Lagen om stöd och service till vissa funktions­hindrade, LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktions­nedsättningar goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.

Lagen är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

LSS har bestämmelser om hjälp till:

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktions­nedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions­nedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning.

De tio rättigheterna/insatserna är:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
 9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 10. Daglig verksamhet

Senast uppdaterad