Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Kommunförvaltningen

Hällefors kommun är samlad i en enda förvaltning, kommun­förvaltningen, som är indelad i tre enheter och två verk­samheter. Kommunchefen är högsta tjänstepersonen i kommunen.

Centralt finns det fem funktioner som tillsammans ska bedriva en aktiv omvärlds­bevakning. Enheterna ska medverka till tillväxt och utveckling för medborgare och näringsliv i kommunen genom att verka för en effektiv användning av kommunens resurser och ett gott näringslivsklimat.

Ansvarsområden

Centrala delarna ska tillgodose den politiska organisationens och förvaltningens behov av kvalificerat stöd inom områden som ekonomi, personal, IT och administration.

Funktioner som ingår under centralt

 • Ekonomienheten
 • IT-enheten
 • HR-enheten som ansvarar för personalfrågor
 • Kanslienheten med administration, växel och arkiv
 • Tillväxt- och utvecklingsenheten med kultur och fritid, bibliotek samt fastighet
 • Näringslivs- och kommunikationsenheten med näringsliv, kommunikation och turism.

Organisation

Verksamheten styrs politiskt av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Kontakt

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner

Verksamheten omfattar vård och omsorg för äldre och funktions­nedsatta, färdtjänst, individ- och familjeomsorg, social­psykiatri, arbets­marknad, integration och särskilt riktade insatser i form av flykting­mottagande.

Ansvarsområden

 1. Ädreomsorg
 2. LSS-verksamhet
 3. Biståndsbedömning äldre
 4. Biståndsbedömning LSS
 5. Kommunal hälso- och sjukvård
 6. Hjälpmedel och rehabilitering
 7. Boendestöd
 8. Anhörigstöd
 9. Försörjningsstöd
 10. Budget- och skuldrådgivning
 11. Missbruk och beroende
 12. Stöd för barn och unga
 13. Familjerådgivning
 14. Stöd till hot- och våldsutsatta
 15. Invandring och integration
 16. Arbetsmarknad

Organisation

Omsorgen är organiserad med en övergripande central administration som leds av en socialchef, som är underställd kommunchefen. Direkt under socialchefen finns enhetschefer, medicinsk ansvarig /verksamhetsutvecklare, biståndshandläggare och planering/systemansvarig. Verksamheten styrs av kommunstyrelsens välfärdsutskott.

Kontakt

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom socialchefens ansvarsområde

Verksamheten ansvarar för alla verksamheter inom det pedagogiska området och måltid.

Ansvarsområden

 1. Förskola
 2. Pedagogisk omsorg
 3. Förskoleklass
 4. Grundskola
 5. Särskola
 6. Fritidshem
 7. Elevhälsa
 8. Gymnasieskola
 9. Vuxenutbildning
 10. Kulturskola
 11. Mat och måltider skola
 12. Mat och måltider äldre


Organisation

Verksamheten leds av en skolschef, som är underställd kommunchefen, tillsammans med enhetschefer och rektorer. Verksamheten styrs av kommunstyrelsens välfärdsutskott.

Organisationsschema för skolchefens ansvarsområde Pdf, 73.6 kB.

Kontakt

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom skolchefens ansvarsområde

Kontaktuppgifter till nyckelpersoner i tjänsteperson­organisationen.

Kontakt tjänstepersoner

Senast uppdaterad